[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Định Biên huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012-2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Định Biên huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012-2014
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học
2.1.1. Khái niệm về đất đai, vai trò của đất đai đối với sự phát triển kinh tế - xã hội
2.1.2. Khái niệm,vai trò quản lý Nhà nước về đất đai
2.1.3. Những vấn đề về quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
2.1.4. Bộ máy quản lý Nhà nước về đất đai và trách nhiệm cơ quan quản lý Nhà nước về cấp GCNQSDĐ
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.2.1. Tình hình cấp GCNQSDĐ trên thế giới
2.2.2. Tình hình cấp GCNQSDĐ trong nước
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng
3.1.2. Phạm vi
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội xã Định Biên
3.3.2. Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất trên địa bàn xã Định Biên
3.3.3. Đánh giá tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Định Biên giai đoạn 2012 - 2014
3.3.4. Một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
3.4. Phương pháp nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi
3.4.1. Phương pháp thu thập số liệu
3.4.2. Phương pháp xử lí số liệu
3.4.3. Phương pháp kế thừa bổ sung
3.4.4. Phương pháp điều tra, phỏng vấn trực tiếp người dân
3.4.5. Phương pháp tổng hợp phân tích tài liệu số liệu
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.1.1. Vị trí địa lý
4.1.1.2. Địa hình địa mào
4.1.1.3. Khí hậu
4.1.1.4. Thuỷ văn
4.1.1.5. Nguồn nước
4.1.1.6. Thổ nhưỡng
4.1.1.7. Tài nguyên rừng
4.1.1.8. Tài nguyên nhân văn
4.1.1.9. Cảnh quan môi trường
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
4.1.2.1. Tình hình dân số, lao động và việc làm
4.1.2.2. Tình hình kinh tế.
4.1.2.3. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
4.1.2.4. Trông trọt
4.1.2.5. Chăn nuôi
4.1.2.6. Cơ sở hạn tầng kỹ thuật,hạ tầng xã hội
4.2. Dân số, lao động
4.2.1. Dân số
4.2.2. Lao động
4.3. Tình hình quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn xã Định Biên
4.3.1. Hiện trạng sử dụng đất của xã Định Biên năm 2014.
4.3.2. Đánh giá về hiện trạng và tình hình sử dụng đất của xã Định Biên
4.4. Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ trên địa bàn xã Định Biên, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 - 2014
4.4.1. Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã Định Biên, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012-2014
4.4.2. Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ cho các tổ chức, cá nhân, trên địa bàn xã Định Biên, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012-2014
4.4.3. Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ theo loại đất của xã Định Biên, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012-2014
4.4.3.1. Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp
4.4.3.2. Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phi nông nghiệp
4.4.4. Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ theo các năm của xã Định Biên, huyện, Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 - 2014
4.4.4.1. Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2012
4.4.4.2. Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2013
4.4.4.3. Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2014.
4.5. Kết quả điều tra phỏng vấn ý kiến của người dân, tổ chức
4.5.1. Đánh giá về tính công khai, minh bạch và việc hướng dẫn hồ sơ khi thực hiện cấp GCNQSDĐ của xã Định Biên theo người sử dụng.
4.5.2. Đánh giá về thời gian thực hiện và mức phí nộp khi thực hiện thủ tục cấp GCNQSDĐ tại xã Định Biên theo người sử dụng đất
4.5.3. Đánh giá về công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp GCNQSDĐ tại xã Định Biên theo người sử dụng đất
4.5.4. Đánh giá về công tác lập, quản lý hồ sơ địa chính của xã Định Biên theo ý kiến người sử dụng
4.6. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn và giải pháp cho công tác cấp GCNQSDĐ của xã Định Biên
4.7. Một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan