[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Quảng La huyện Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012 - 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Quảng La huyện Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012 - 2014
MỤC LỤC
PHẦN I. MỞ ĐẦU
PHẦN II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
2.1.1. Cơ sở pháp lý để triển khai công tác cấp giấy
2.1.2. Nội dung quản lý nhà nước về đất đai
2.1.3. Quyền của người sử dụng đất
2.1.4. Một số nội dung liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
2.2. Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tỉnh Quảng Ninh và địa bàn xã Quang La, huyện Hoành Bồ
2.2.1. Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tỉnh Quảng Ninh.
2.2.2. Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Quang La, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh
PHẦN III. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.1.3. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.2. Nội dung nghiên cứu.
3.2.1. Điều kiện tự nhiên – kinh tế - xã hội xã Quảng La, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh.
3.2.2. Sơ lược về tình hình quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn xã Quảng La
3.2.3. Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Quang La, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012 – 2014
3.2.4. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn và giải pháp cho công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của địa phương
3.2.5. Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của xã Quang La
3.3. Phương pháp nghiên cứu
3.3.1. Phương pháp điều tra thu thập số liệu
3.3.2. Phương pháp xử lý số liệu
PHẦN IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội xã Quảng La
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
4.2. Sơ lược về tình hình quản lý và sử dụng đất đai của xã Quảng La, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh
4.2.1. Hiện trạng và tình hình sử dụng đất của xã
4.2.2. Đánh giá tình hình biến động đất đai của xã
4.3.2. Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức trên địa bàn xã Quảng La, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012 – 2014
4.3.3. Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo các loại đất của xã Quảng La, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012 – 2014
4.3.4. Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo các năm của xã Quang La giai đoạn 2012 – 2014
4.3.5. Nguyên nhân các thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của xã Quảng La giai đoạn 2012 – 2014
4.4. Thuận lợi, khó khăn và giải pháp nâng cao công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của xã Quảng La, huyện Hoành Bồ , tỉnh Quảng Ninh
4.5. Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của xã Quảng La
PHẦN V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan