[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất của phường Hoàng Văn Thụ thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010 – 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất của phường Hoàng Văn Thụ thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010 – 2014
MỤC LỤC
PHẦN 1. ĐẶT VẤN ĐỀ
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Cơ sở pháp lý của đề tài
2.1.2. Cơ sở lý luận của đề tài
2.1.3. Cơ sở thực tiễn của đề tài
2.2. Khái quát về chuyển QSDĐ
2.2.1. Các hình thức chuyển QSDĐ
2.2.2. Một số quy định chung về chuyển QSDĐ
2.2.3. Hồ sơ thực hiện các quyền chuyển quyền sử dụng đất
PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Đánh giá khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ
3.3.2. Đánh giá khái quát tình hình quản lý và SDĐ trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ
3.3.3. Đánh giá kết quả chuyển QSDĐ theo 8 hình thức chuyển quyền được quy định trong Luật Đất đai năm 2003
3.3.4. Đánh giá sự hiểu biết của người dân trong phường về chuyển QSDĐ theo số liệu điều tra
3.3.5. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong công tác chuyển quyền sử dụng đất và nguyên nhân, giải pháp khắc phục
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp điều tra, thu thập số liệu
3.4.2. Phương pháp tổng hợp, phân tích xử lý số liệu
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của phường Hoàng Văn Thụ
4.1.1. Điều kiện tự nhiên của phường Hoàng Văn Thụ
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội của phường Hoàng Văn Thụ
4.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất tại phường Hoàng Văn Thụ
4.3. Đánh giá công tác chuyển QSDĐ trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ
4.3.1. Kết quả công tác chuyển đổi QSDĐ trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ giai đoạn 2001 - 2014
4.3.2. Kết quả công tác chuyển nhượng QSDĐ trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ giai đoạn 2010 - 2014
4.3.3. Kết quả công tác tặng cho QSDĐ trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ giai đoạn 2010 - 2014
4.3.4. Kết quả công tác thừa kế QSDĐ tại phường Hoàng Văn Thụ giai đoạn 2010 - 2014
4.3.5. Kết quả công tác thế chấp bằng giá trị QSDĐ phường Hoàng Văn Thụ giai đoạn 2010 - 2014
4.3.6. Kết quả công tác cho thuê, cho thuê lại QSDĐ tại phường Hoàng Văn Thụ giai đoạn 2010 - 2014
4.3.7. Kết quả công tác bảo lãnh bằng giá trị sử dụng đất phường Hoàng Văn Thụ giai đoạn 2010 - 2014
4.3.8. Đánh giá công tác góp vốn bằng giá trị QSDĐ tại phường Hoàng Văn Thụ giai đoạn 2010 - 2014
4.4. Đánh giá sự hiểu biết của người dân phường Hoàng Văn Thụ về chuyển QSDĐ
4.4.1. Đánh giá sự hiểu biết của người dân phường Hoàng Văn Thụ về các hình thức chuyển QSDĐ
4.4.2. Tổng hợp sự hiểu biết của người dân phường Hoàng Văn Thụ về các hình thức chuyển QSDĐ
4.4.3. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong công tác chuyển quyền sử dụng đất và nguyên nhân, giải pháp khắc phục
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan