[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp về đất đai trên địa bàn xã Hợp Tiến huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011- 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp về đất đai trên địa bàn xã Hợp Tiến huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011- 2014
MỤC LỤC
PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học
2.1.1. Cơ sở lý luận của đề tài
2.1.2. Cơ sở pháp lý của công tác giải quyết tranh chấp đất đai
2.1.3. Một số quy định trong văn bản quy phạp pháp luật về công tác giải quyết tranh chấp đất đai
2.3. Tình hình giải quyết tranh chấp đất đai trên phạm vi cả nước và trong tỉnh Thái Nguyên
2.3.1. Tình hình giải quyết tranh chấp về đất đai ở Việt Nam
2.3.2. Tình hình giải quyết tranh chấp về đất đai ở tỉnh Thái Nguyên.
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG,NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp thu thập số liệu
3.4.2. Phương pháp xử lý số liệu
3.4.3. Phương pháp nội nghiệp thống kê xử lý số liệu
3.4.4. Phương pháp biểu đồ
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội, môi trường của xã Hợp Tiến.
4.1.1. Vị trí địa lý
4.1.2. Địa hình, địa mạo
4.1.3. Khí hậu
4.1.4. Thủy văn
4.1.5. Các nguồn tài nguyên
4.1.6. Cảnh quan môi trường
4.1.7. Nhận xét chung
4.2. Kinh tế xã hội
4.2.1. Khu vực kinh tế nông nghiệp
4.2.2. Khu vực kinh tế công nghiệp
4.2.3. Khu vực kinh tế dịch vụ
4.2.4. Dân số, lao động, việc làm và thu nhập
4.2.5. Tình hình phát triển các khu dân cư
4.2.6. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng
4.1.2. Đánh giá những thuận lợi khó khăn và tầm ảnh hưởng của vị trí địa, điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội môi trường tới các vấn đề liên quan đến đất đai
4.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất trên địa bàn xã Hợp Tiến
4.2.1. Tình hình quản lý đất đai trên địa bàn xã
4.2.2. Tình hình sử dụng đất đai trên địa bàn xã
4.2.2. Tình hình sử dụng đất đai trên địa bàn xã
4.3. Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp về đất đai của xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2014
4.3.1. Đánh giá quy trình giải quyết tranh chấp đất đai
4.3.2. Công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư
4.3.2. Đánh giá tình hình tranh chấp đất đai của xã Hợp Tiến theo giai đoạn 2011-2014
4.3.3. Đánh giá kết quả giải quyết tranh chấp đất đai của xã Hợp Tiến giai đoạn 2011-2014
4.3.4. Ý kiến của người dân về giải quyết tranh chấp đất đai tại xã Hợp Tiến
4.4. Những thuận lợi, khó khăn và giải pháp trong công tác giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn xã Hợp Tiến giai đoạn 2011-2014
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan