[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác giao đất cho thuê đất và thu hồi đất trên địa bàn thành phố Tuyên Quang giai đoạn 2012 – 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác giao đất cho thuê đất và thu hồi đất trên địa bàn thành phố Tuyên Quang giai đoạn 2012 – 2014
MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.2. Một số quy định trong văn bản quy phạm pháp luật về công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất
2.2.1. Khái niệm và một số quy định trong công tác giao đất và cho thuê đất
2.2.2. Khái niệm và một số quy định trong công tác thu hồi đất
2.3. Công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất ở một số tỉnh và Tuyên Quang
2.3.1. Ở một số tỉnh
2.3.2. Ở Tuyên Quang
PHẦN 3.ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của thành phố Tuyên Quang.
3.3.2. Hiện trạng sử dụng đất và tình hình quản lý đất đai của thành phố Tuyên Quang
3.3.3. Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất trên địa bàn thành phố Tuyên Quang giai đoạn 2012 - 2014
3.3.4. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn và đề xuất một số giải pháp đối với công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất của thành phố Tuyên Quang
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp thu thập số liệu
3.4.2. Phương pháp xử lý số liệu
3.4.3. Phương pháp sử dụng biểu đồ
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của thành phố Tuyên Quang
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
4.2. Hiện trạng sử dụng đất và công tác quản lý đất đai của thành phố Tuyên Quang
4.2.1. Hiện trạng sử dụng đất năm 2014
4.2.2. Tình hình quản lý nhà nước về đất đai của thành phố Tuyên Quang
4.3. Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất trên địa bàn thành phố Tuyên Quang giai đoạn 2012 - 2014
4.3.1. Đánh giá công tác giao đất của thành phố Tuyên Quang giai đoạn 2012 - 2014
4.3.2. Đánh giá công tác cho thuê đất của thành phố Tuyên Quang giai đoạn 2012 - 2014
4.3.3. Đánh giá công tác thu hồi đất của thành phố Tuyên Quang giai đoạn 2012 - 2014
4.3.4. Đánh giá của người dân về công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất tại thành phố Tuyên Quang
4.3.5. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn và đề xuất một số giải pháp đối với công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất trên địa bàn thành phố Tuyên Quang
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan