[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá hiện trạng nước sinh hoạt tại xã Xuân Cẩm huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá hiện trạng nước sinh hoạt tại xã Xuân Cẩm huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang
MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Cơ sở lý luận
2.1.2. Cơ sở thực tiễn
2.1.3. Cơ sở pháp lý
2.2. Các loại ô nhiễm nước
2.3. Nguyên nhân gây ô nhiễm nước
2.3.1. Nguồn gốc tự nhiên
2.3.2. Nguồn gốc nhân tạo
2.4. Vài nét về tài nguyên nước
2.4.1. Tình hình sử dụng nước trên thế giới
2.4.2. Tình hình sử dụng nước ở Việt Nam
PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội của xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
3.3.2. Nguồn nước và tình hình sử dụng nước sinh hoạt tại xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
3.3.3. Đánh giá hiện trạng môi trường nước sinh hoạt tại xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
3.3.4. Ý kiến của người dân về chất lượng nước sinh hoạt
3.3.5. Đề xuất một số giải pháp cung cấp nước sinh hoạt tại xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp thu thập và kế thừa tài liệu thứ cấp
3.4.2. Phương pháp phỏng vấn
3.4.3. Phương pháp lấy mẫu
3.4.4.Phương pháp phân tích
3.4.5. Phương pháp thống kê và xử lý số liệu
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
4.1.3. Cơ cấu và tốc độ phát triển kinh tế qua các năm
4.2. Nguồn nước và tình hình sử dụng nước nước sinh hoạt tại xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
4.2.1. Nguồn cung cấp nước sinh hoạt tại xã Xuân Cẩm
4.2.2. Tình hình sử dụng nước sinh hoạt tại xã Xuân Cẩm
4.2.3. Các nguồn gây ô nhiễm nguồn nước tại xã Xuân Cẩm
4.3. Đánh giá hiện trạng môi trường nước sinh hoạt tại xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
4.3.1. Thực trạng môi trường nước sinh hoạt tại thôn Cẩm Bào
4.3.2. Thực trạng môi trường nước sinh hoạt tại thôn Cẩm Xuyên
4.3.3. Thực trạng môi trường nước sinh hoạt tại thôn Cẩm Hoàng
4.3.4. Thực trạng môi trường nước sinh hoạt tại thôn Cẩm Trung
4.4. Ý kiến của người dân về chất lượng nước sinh hoạt tại xã Xuân Cẩm
4.5. Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước tại xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.
4.5.1. Ô nhiễm từ chất thải sinh hoạt của các hộ gia đình
4.5.2. Ô nhiễm do nước thải sinh hoạt
4.5.3. Ô nhiễm do nghĩa trang
4.5.4. Ô nhiễm do rác thải từ chợ, trạm y tế xã Xuân Cẩm
4.5.5. Ô nhiễm do ý thức của người dân
4.6. Đề xuất một số biện pháp kiểm soát môi trường nước sạch sinh hoạt tại xã Xuân Cẩm
4.6.1. Biện pháp giáo dục tuyên truyền
4.6.2. Biện pháp kinh tế
4.6.3. Biện pháp kỹ thuật
4.6.4. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý môi trường
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan