[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá hiệu quả xử trí chăm sóc thoát mạch trên bệnh nhân ung thư truyền hóa chất

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá hiệu quả xử trí chăm sóc thoát mạch trên bệnh nhân ung thư truyền hóa chất
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cấu tạo chung của thành mạch
1.1.1. Lớp trong
1.1.2. Lớp giữa
1.1.3. Lớp ngoài
1.2. Nguyên tắc điều trị bệnh ung thư
1.3. Hóa chất trong điều trị bệnh ung thư
1.3.1. Phương pháp điều trị hóa chất trong bệnh ung thư
1.3.2. Các tác dụng phụ phổ biến của một số thuốc hóa chất điều trị bệnh ung thư thông dụng
1.4. Các thuốc khi thoát mạch gây biến chứng tổn thương tại chỗ
1.5. Quy trình pha thuốc hóa chất
1.5.1. Tủ pha thuốc
1.5.2. Dụng cụ
1.5.3. Các dụng cụ khác
1.5.4. Các bước tiến hành
1.6. Quy trình truyền hóa chất
1.6.1. Mục đích
1.6.2. Chuẩn bị
1.6.3. Các bước tiến hành
1.6.4. Đánh giá ghi hồ sơ và báo cáo
1.6.5. Hướng dẫn người bệnh và gia đình
1.7. Thoát mạch khi truyền hóa chất
1.7.1. Định nghĩa
1.7.2. Dấu hiệu và ảnh hưởng của thoát mạch
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn
2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.3. Công cụ nghiên cứu
2.4. Phương pháp tiến hành
2.4.1. Quy trình xử trí thoát mạch
2.4.2. Khám
2.4. Đạo đức trong nghiên cứu
2.5. Phân tích và sử lý số liệu
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm bệnh nhân
3.1.1. Giới
3.1.2. Tuổi
3.2. Thuốc hóa chất thoát mạch
3.3. Đặc điểm của các đợt truyền có thoát mạch
3.4. Phân loại lý do gây thoát mạch
3.5. Các vị trí TM khi truyền hóa chất bị thoát mạch
3.6. Thực trạng TM khi truyền hóa chất
3.7. Đánh giá loại kim truyền gây thoát mạch
3.8. Đường kính tổn thương tại vị trí thoát mạch
3.9. Các triệu chứng, di chứng của thoát mạch
3.10. Sự hài lòng của BN về chăm sóc khi xảy ra thoát mạch
CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN
4.1. Đặc điểm bệnh nhân
4.1.1. Đặc điểm về giới
4.1.2. Đặc điểm về tuổi
4.2. Đặc điểm các loại thuốc gây thoát mạch
4.3. Tỷ lệ các đợt truyền có gây thoát mạch
4.4. Lý do thoát mạch
4.5. Vị trí TM cắm kim truyền hoá chất
4.6. Thực trạng tĩnh mạch ngoại vi khi cắm kim truyền
4.7. Đặc điểm sử dụng loại kim truyền hoá chất tĩnh mạch ngoại
4.8. Đường kính tổn thương của thoát mạch
4.9. Các triệu chứng của thoát mạch
4.10. Các di chứng của thoát mạch để lại
4.11. Sự hài lòng của người bệnh
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan