[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá kết quả công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang giai đoạn 2012 - 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá kết quả công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang giai đoạn 2012 - 2014
MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Cơ sở pháp lý của đề tài
2.1.2. Cơ sở lý luận của đề tài
2.1.3. Cơ sở thực tiễn của đề tài
2.2. Khái quát về chuyển quyền sử dụng đất
2.2.1. Các hình thức chuyển quyền sử dụng đất
2.2.2. Một số quy định chung về chuyển quyền sử dụng đất
2.3. Thực trạng công tác chuyển quyền sử dụng đất ở Việt Nam
2.3.1. Thực trạng công tác chuyển quyền sử dụng đất tại một số tỉnh
2.3.2. Thực trạng công tác chuyển quyền sử dụng đất tại huyện Quang Bình Tỉnh Hà Giang
PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Quang Bình
3.3.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất tại huyện Quang Bình – tỉnh Hà Giang
3.3.3. Thực trạng công tác chuyển quyền sử dụng đất tại địa bàn huyện Quang Bình giai đoạn 2012 - 2014
3.3.4. Đánh giá công tác chuyển QSDĐ qua người dân và cán bộ quản lý
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp điều tra thu thập số liệu
3.4.2. Phương pháp tổng hợp
3.4.3. Phương pháp xử lý số liệu
3.4.4. Phương pháp so sánh
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội của huyện Quang Bình
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Các nguồn tài nguyên
4.1.3. Thực trạng phát triển kinh tế xã hội
4.1.4. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng
4.1.5. Đánh giá tổng quát những thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiện, kinh tế - xã hội của huyện
4.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất tại huyện Quang Bình Tỉnh Hà Giang
4.2.1. Hiện trạng sử dụng đất của huyện Quang Bình
4.2.2. Tình hình quản lí đất đai
4.3. Đánh giá kết quả chuyển quyền sử dụng đất tại huyện Quang Bình giai đoạn 2012-2014
4.3.1. Thực trạng công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Quang Bình giai đoạn 2012 - 2014
4.3.2. Đánh giá kết quả chuyển quyền sử dụng đất của huyện Quang Bình giai đoạn 2012-2014
4.4. Đánh giá công tác chuyển QSDĐ qua người dân và cán bộ địa chính
4.4.1. Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất qua ý kiến cán bộ địa chính
4.4.2. Đánh giá công tác chuyển QSDĐ qua ý kiến của người sử dụng đất
4.4.3. Đánh giá chung về công tác chuyển QSDĐ trên địa bàn huyện Quang Bình
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan