[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá kết quả công tác thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Mai Pha tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012 – 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá kết quả công tác thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Mai Pha tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012 – 2014
MỤC LỤC
PHẦN I: MỞ ĐẦU
PHẦN II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở lý luận của đề tài
2.1.1. Khái niệm nông thôn
2.1.2. Khái niệm về mô hình nông thôn mới
2.1.3. Sự cần thiết phải xây dựng nông thôn mới ở nước ta
2.1.4. Vai trò của mô hình nông thôn mới trong sự phát triển kinh tế - xã hội
2.1.5. Nội dung xây dựng nông thôn mới
2.1.6. Tiêu chí xây dựng nông thôn mới
2.2. Cơ sở thực tiễn
2.2.1. Kinh nghiệm của một số nước xây dựng mô hình nông thôn mới trên thế giới
2.2.2. Xây dựng mô hình nông thôn mới ở Việt Nam
2.2.3. Một số bài học được rút ra từ xây dựng nông thôn mới
PHẦN III: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Điều kiện tự nhiên và điều kiện kinh tế - xã hội của xã Mai Pha thành phố Lạng Sơn – tỉnh Lạng Sơn
3.3.2. Đánh giá thực trạng nông thôn tại xã Mai Pha theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới (theo 19 tiêu chí)
3.3.3. Kết quả đạt được từ mô hình nông thôn mới tại của xã Mai Pha
3.3.4. Mục tiêu, phương hướng và những biện pháp thực hiện xây dựng xã Mai Pha đến năm 2015.
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp thu thập thông tin, tài liệu
3.4.2. Phương pháp điều tra thực tế
3.4.3. Phương pháp tổng hợp thông tin, phân tích, so sánh và đánh giá
PHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Điều kiện kinh tế -văn hóa xã hội
4.1.3. Nhận xét, đánh giá chung
4.2. Thực trạng nông thôn xã Mai Pha so với bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới
4.2.1. Nhóm tiêu chí Quy hoạch
4.3.2. Nhóm tiêu chí Hạ tầng Kinh tế - Xã hội
4.3.3. Nhóm tiêu chí Kinh tế và Tổ chức sản xuất
4.3.4. Nhóm tiêu chí Văn hóa - Xã hội - Môi trường
4.3.5. Nhóm tiêu chí Hệ thống chính trị
4.3. Kết quả đạt được từ mô hình xây dựng nông thôn mới.
4.4. Mục tiêu, phương hướng và giải pháp xây dựng nông thôn mới ở xã Mai Pha
4.4.1. Mục tiêu xây dựng nông thôn mới ở xã Mai Pha đến năm 2015
4.4.2. Phương hướng xây dựng nông thôn mới ở xã Mai Pha đến năm 2015
4.4.3. Biện pháp thực hiện xây dựng nông thôn mới xã Mai Pha đến năm 2015
PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan