[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá kết quả thực hiện công tác quy hoạch sử dụng đất và cơ sở hạ tầng phục vụ chương trình mới nông thôn mới trên địa bàn xã Cù Vân huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 – 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá kết quả thực hiện công tác quy hoạch sử dụng đất và cơ sở hạ tầng phục vụ chương trình mới nông thôn mới trên địa bàn xã Cù Vân huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 – 2014
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tựng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.1.3 Địa điểm và thời gian tiến hành
3.2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu
3.2.1. Nội dung nghiên cứu
3.2.2. Phương pháp nghiên cứu.
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên kinh tế-xã hội
4.2. Thực trạng môi trường
4.3. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội
4.3.1. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế
4.3.2. Nhận xét và đánh giá chung
4.3.3. Hiện trạng nông thôn xã Cù Vân và đánh giá hiện trạng so với 19 tiêu chí nông thôn mới
4.4. Về hạ tầng kinh tế - xã hội.
4.5. Kinh tế và tổ chức sản xuất
4.6. Đánh giá kết quả thực hiện chương trình thực hiện nông thôn mới xã Cù Vân giai đoạn 2012 – 2014.
4.7. Định hướng quy hoạch cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội trong xây dựng nông thôn mới xã Cù Vân, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2015 – 2020
4.8. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội – môi trường
4.8.1. Hiệu quả kinh tế
4.8.2. Hiệu quả về xã hội
4.9. Trình tự thực hiện
4.10. Đánh giá sự hiểu biết và mức độ quan tâm của người dân về công tác quy hoạch SDĐ và cơ sở hạ tầng phục vụ chương trình nông thôn mới tại địa bàn xã Cù Vân
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan