[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá khả năng sản xuất của đàn lợn nái Landrace nuôi tại trại giống lợn Tân Thái huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá khả năng sản xuất của đàn lợn nái Landrace nuôi tại trại giống lợn Tân Thái huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
Phần 1. MỞ ĐẦU
Phần 2. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Đặc điểm lợn Landrace
2.1.2. Đặc điểm sinh lý, sinh dục của lợn nái Landrace
2.1.3. Một số chỉ tiêu đánh giá sức sinh sản của lợn nái Landrace
2.1.4. Một số chỉ tiêu đánh giá sức sản xuất của lợn nái Landrace
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
2.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.3. Tình hình chung của cơ sở thực tập
2.3.1. Tình hình sản xuất ngành chăn nuôi
2.3.2. Tình hình sản xuất ngành trồng trọt
2.3.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật
2.3.4. Cơ cấu tổ chức của trại
2.4. Đánh giá chung
2.4.1. Thuận lợi
2.4.2. Khó khăn
2.4.3. Phương hướng sản xuất
Phần 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi
3.4.1. Theo dõi trực tiếp
3.4.2. Theo dõi gián tiếp
3.4.3. Các chỉ tiêu theo dõi
3.4.4. Phương pháp xử lý số liệu
Phần 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Công tác phục vụ sản xuất
4.1.1. Công tác thú y
4.1.2. Công tác khác
4.2. Kết quả nghiên cứu
4.2.1. Một số đặc điểm sinh lý sinh dục của lợn nái Landrace
4.2.2. Khả năng sinh sản của lợn nái Landrace
4.2.3. Khả năng sản xuất của lợn nái Landrace
4.2.4. Hiệu quả kinh tế của một lợn nái cơ bản/năm
Phần 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan