[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá khả năng sản xuất của đàn lợn nái ngoại nuôi tại trại giống lợn Tân Thái huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá khả năng sản xuất của đàn lợn nái ngoại nuôi tại trại giống lợn Tân Thái huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Đặc điểm một số giống lợn ngoại
2.1.2. Đặc điểm sinh lý, sinh dục của lợn nái
2.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của lợn nái
2.1.4. Một số chỉ tiêu đánh giá sức sinh sản của lợn nái ngoại
2.1.5. Một số chỉ tiêu đánh giá sức sản xuất của lợn nái ngoại
2.1.6. Giới thiệu hai dòng lợn nái ông bà VCN11 và VCN12
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.2.2. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Một số đặc điểm sinh lý sinh dục của lợn nái ngoại
3.3.2. Khả năng sinh sản của lợn nái ngoại
3.3.3. Khả năng sản xuất của lợn nái ngoại
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Theo dõi trực tiếp
3.4.2. Theo dõi gián tiếp
3.5. Phương pháp xử lý số liệu
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Một số chỉ tiêu sinh lý sinh dục của lợn nái ngoại hậu bị
4.2. Khả năng sinh sản của nái ngoại
4.3. Khả năng sản xuất của nái ngoại
4.4. Hiệu quả kinh tế của một lợn nái cơ bản/năm
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan