[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá khả năng sinh sản của lợn nái ngoại CP40 và CP42 nuôi tại trại công ty TNHH một thành viên sản xuất kinh doanh thương mại Trường Thịnh tỉnh Bắc Giang

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá khả năng sinh sản của lợn nái ngoại CP40 và CP42 nuôi tại trại công ty TNHH một thành viên sản xuất kinh doanh thương mại Trường Thịnh tỉnh Bắc Giang
MỤC LỤC
Phần 1. MỞ ĐẦU
Phần 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học
2.1.1. Lai giống
2.1.2. Ưu thế lai
2.1.3. Đặc điểm một số giống lợn nái ngoại
2.1.3.1. Giống lợn Yorkshire
2.1.3.2. Giống lợn Landrace
2.1.4. Đặc điểm sinh lý sinh sản của lợn nái
2.1.4.1. Sự thành thục về tính và thể vóc
2.1.4.2. Chu kỳ động dục (chu kỳ tính)
2.1.4.3. Quá trình phát triển của bào thai
2.1.5. Những yếu tố ảnh hưởng tới khả năng sinh sản của lợn nái
2.1.5.1. Giống
2.1.5.2. Ảnh hưởng của con đực và phương pháp phối giống
2.1.5.3. Tuổi và khối lượng lợn nái khi phối giống lứa đầu tiên
2.1.5.4. Thứ tự các lứa đẻ
2.1.5.5. Kỹ thuật phối giống
2.1.5.6. Số trứng rụng
2.1.5.7. Thức ăn và dinh dưỡng
2.1.5.8. Tỷ lệ thụ tinh
2.1.5.9. Số con cai sữa/ổ
2.1.5.10. Ghép đôi giao phối
2.1.5.11. Ảnh hưởng của lợn đực
2.1.6. Một số đặc điểm cơ bản của hai dòng lợn nái ngoại CP51 và CP40
2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
2.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước
PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp nghiên cứu
3.4.2. Phương pháp theo dõi
3.4.3. Phương pháp xử lý số liệu
Phần 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Công tác phục vụ sản xuất
4.1.1. Công tác chăn nuôi
4.1.2. Công tác thú y
4.1.3. Công tác khác
4.1.4. Kết quả phục vụ sản xuất
4.1.4.1. Công tác giống
4.1.4.2. Công tác chăm sóc nuôi dưỡng
4.1.4.3. Kết quả công tác thú y
4.1.5. Kết quả công tác chăn nuôi
4.2. Kết quả nghiên cứu
4.2.1. Chỉ tiêu sinh lý sinh dục
4.2.2. Các chỉ tiêu về số lượng
4.2.3. Các chỉ tiêu về chất lượng của 2 dòng lợn CP40 và CP42
Phần 5. KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan