[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá một số chỉ tiêu về khả năng sản xuất và chống chịu bệnh của gà Sasso nuôi tại trại giống gia cầm Thịnh Đán thành phố Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá một số chỉ tiêu về khả năng sản xuất và chống chịu bệnh của gà Sasso nuôi tại trại giống gia cầm Thịnh Đán thành phố Thái Nguyên
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học và pháp lý của đề tài
2.1.1. Bản chất di truyền của các tính trạng sản xuất của gia cầm
2.1.2. Sức sống và khả năng kháng bệnh
2.1.3. Khả năng sinh sản của gia cầm và các yếu tố ảnh hưởng
2.1.4. Đặc điểm sinh học của trứng gia cầm
2.1.5. Khả năng thụ tinh
2.1.6. Tỷ lệ ấp nở và các yếu tố ảnh hưởng tới tỷ lệ ấp nở
2.2. Nguồn gốc, đặc điểm, tính năng sản xuất của giống gà Sasso
2.3. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.3.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.3.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi
3.4.1. Phương pháp nghiên cứu
3.4.2. Các chỉ tiêu theo dõi
3.4.3. Các chỉ tiêu và phương pháp theo dõi
3.4.4. Phương pháp xử lý số liệu
PHẦN 4: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
4.1. Công tác phục vụ sản xuất
4.1.1. Công tác chăn nuôi
4.1.2. Công tác thú y
4.1.3. Công tác khác
4.2. Kết quả nghiên cứu đề tài
4.2.1. Tỷ lệ nuôi sống
4.2.2. Khối lượng gà qua các tuần tuổi
4.2.3. Tuổi thành thục sinh dục của gà Sasso
4.2.4. Tỷ lệ đẻ và năng suất trứng của gà Sasso
4.2.6. Kết quả ấp nở của trứng
4.2.7. Tiêu tốn thức ăn
4.2.9. Khả năng chống chịu bệnh của gà Sasso
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan