[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất trên địa bàn thành phố Lào Cai giai đoạn 2012-2014


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất trên địa bàn thành phố Lào Cai giai đoạn 2012-2014
MỤC LỤC
PHẦN 1. ĐẶT VẤN ĐỀ
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học
2.1.1. Cơ sở lý luận
2.1.2. Cơ sở pháp lý
2.2. Cơ sở thực tiễn
2.2.1. Tổng quan thị trường đất đai
2.2.2. Thị trường đất đai thế giới
2.2.3. Thị trường đất đai Việt Nam
2.3. Nguyên tắc, phương pháp định giá đất
2.3.1. Nguyên tắc xác định giá đất
2.3.1.1. Nguyên tắc thay thế
2.3.1.2. Nguyên tắc sử dụng hiệu quả nhất
2.3.1.3. Nguyên tắc biến động
2.3.2. Phương pháp định giá đất
2.3.2.1. Phương pháp thu nhập
2.3.2.2. Phương pháp so sánh trực tiếp
2.3.2.3. Phương pháp thặng dư
2.3.2.4. Phương pháp chi phí: Trình tự định giá theo phương pháp chi phí20
2.3.2.5. Phương pháp phân tích hồi quy
2.4. Tình hình biến động và nguyên nhân biến động giá đất tại thành phố Lào Cai
2.4.1. Tình hình biến động giá đất.
2.4.2. Nguyên nhân biến động giá đất
PHẦN 3. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Lào Cai
3.3.1.1. Điều kiện tự nhiên.
3.3.1.2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội
3.3.2. Tình hình sử dụng và quản lý đất đai của thành phố Lào Cai giai đoạn 2012 - 2014
3.3.2.1. Tình hình quản lý đất đai.
3.3.2.2 . Tình hình sử dụng đất.
3.3.3. Giá đất quy định và giá đất thực tế tại thành phố Lào Cai
3.3.3.1. Căn cứ xác định giá đất tại địa phương
3.3.3.2. Giá đất quy định và giá đất thực tế tại thành phố Lào Cai
3.3.3.3. Đánh giá sự biến động giữa giá đất do nhà nước qui định và giá đất thực tế trên thị trường chuyển nhượng giai đoạn 2012 - 2014
3.3.4. Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất tại thành phố Lào Cai giai đoạn 2012 - 2014
3.3.4.1. Nhóm yếu tố tự nhiên
3.3.4.3. Đánh giá mức quam trọng và thứ tự ảnh hưởng của các yếu tố trong nhóm yếu tố xã hội đến giá đất
3.3.5. Đề xuất một số giải pháp
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu thứ cấp
3.4.2. Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu sơ cấp
3.4.3. Phương pháp thống kê, xử lý thông tin, số liệu
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội
4.1.1. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên nhiên nhiên
4.1.1.1. Vị trí địa lý và ranh giới hành chính
4.1.1.2. Địa hình, địa mạo
4.1.1.3. Khí hậu
4.1.1.4. Thủy văn
4.1.1.5. Nguồn tài nguyên
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
4.1.2.1. Tình hình phát triển kinh tế
4.1.2.2. Tình hình dân số, lao động và việc làm
4.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và môi trường
4.1.3.1. Thuận lợi
4.1.3.2. Những tồn tại, khó khăn
4.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất trên địa bàn thành phố Lào Cai
4.2.1. Tình hình quản lý đất đai
4.2.2. Tình hình sử dụng đất đai
4.3. Giá đất quy định và giá đất thực tế tại thành phố Lào Cai
4.3.1. Căn cứ xác định bảng giá đất hàng năm trên địa bàn thành phố Lào Cai
4.3.2. Giá đất quy định và giá đất thực tế trên địa bàn thành phố Lào Cai
4.3.2.1. Nhóm đường phố trung tâm
4.3.2.2. Nhóm đường phố cận trung tâm
4.3.2.3. Nhóm đường phố xa trung tâm
4.3.3. Đánh giá sự biến động giữa giá đất do nhà nước qui định và giá đất thực tế trên thị trường chuyển nhượng năm 2012-2014
4.4. Một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất
4.4.1. Nhóm yếu tố tự nhiên
4.4.1.1. Yếu tố vị trí thửa đất
4.4.1.2. Hình thể thửa đất
4.4.2. Nhóm yếu tố xã hội
4.4.2.1. Yếu tố cơ sở hạ tầng
4.4.2.2. Khả năng sinh lợi.
4.4.2.3. Yếu tố môi trường
4.4.2.4. Yếu tố pháp lý
4.4.2.5. Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố trong nhóm yếu tố xã hội đến giá đất
4.5. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác định giá đất thành phố Lào Cai
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan