[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá mức độ bị bệnh do nấm Ceratocystis gây hại trên Keo tai tượng (Acacia mangium Willd) theo cấp tuổi tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá mức độ bị bệnh do nấm Ceratocystis gây hại trên Keo tai tượng (Acacia mangium Willd) theo cấp tuổi tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU
PHẦN 2. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học
2.1.1. Đặc điểm sinh thái cây keo tai tượng
2.1.2. Cơ sở khoa học bệnh cây
2.2. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
2.2.1. Nghiên cứu về gây trồng Keo tai tượng
2.2.2. Nghiên cứu về bệnh hại keo
2.2.3. Nghiên cứu về nấm Ceratocystis
2.2.4. Nghiên cứu về biện pháp phòng trừ bệnh
2.3. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam
2.3.1. Những nghiên cứu về bệnh hại Keo
2.3.2. Nghiên cứu về nấm Ceratocystis
2.3.3. Nghiên cứu về biện pháp phòng trừ bệnh
2.4. Tổng quan về khu vực nghiên cứu
2.4.1. Điều kiện tự nhiên
2.4.2. Đặc điểm khí hậu thủy văn
2.4.3. Thổ nhưỡng
2.4.4. Tình hình phát triển nông lâm nghiệp huyện Phú Lương
2.4.5. Điều kiện kinh tế xã hội
2.4.6. Cơ sở hạ tầng, giao thông
2.4.7. Nhận xét chung
PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Mô tả các triệu chứng bệnh
3.4.2. Phương pháp đánh giá thiệt hại của bệnh đối với rừng trồng Keo tai tượng
3.5. Phương pháp ngoại nghiệp
3.6. Phương pháp nội nghiệp
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Xác định nguyên nhân gây bệnh chết héo keo tai tượng
4.1.1. Mô tả triệu chứng đặc điểm nhận biết của nấm bệnh
4.1.2. Phương pháp phân lập và mô tả đặc điểm hình thái của bệnh.
4.2. Tỷ lệ bị hại (P%) mức độ bị bệnh (R%) do nấm Ceratocystis gây hại cây keo tai tượng ở rừng trồng khu vực nghiên cứu
4.3. Đánh giá thiệt hại của bệnh đối với cây keo tai tượng theo nhóm tuổi
4.3.1. Đánh giá tỷ lệ bị bệnh(P%) nấm ceratocysits sp. gây hại keo tai tượng giữa các nhóm tuổi
4.3.2. Đánh giá mức độ bị bệnh (R%) nấm gây hại theo cấp tuổi.
4.4. Biện pháp phòng trừ
PHẦN 5. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan