[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá sự hài lòng của người bệnh tại khoa bệnh - Bệnh viện Bạch Mai

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá sự hài lòng của người bệnh tại khoa bệnh - Bệnh viện Bạch Mai
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1 - TỔNG QUAN
1.1. Tổng quan về bệnh viện
1.1.1. Định nghĩa bệnh viện
1.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của bệnh viện
1.2. Chất lượng chăm sóc y tế
1.2.1. Khái niệm về chất lượng chăm sóc y tế
1.2.2. Đánh giá chất lượng chăm sóc sức khỏe
1.2.3. Sự hài lòng của người bệnh đối với chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe
1.3. Các nghiên cứu trên Thế giới và tại Việt Nam
1.3.1. Nghiên cứu trên Thế giới
1.3.2. Các nghiên cứu tại Việt Nam
CHƯƠNG 2 - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Thiết kế nghiên cứu
2.2. Đối tượng, thời gian và địa điểm nghiên cứu
2.2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2.2. Thời gian nghiên cứu
2.2.3. Địa điểm nghiên cứu
2.3. Cỡ mẫu
2.4. Xây dựng bộ công cụ thu thập số liệu
2.5. Phương pháp thu thập số liệu
2.6. Phân tích số liệu
2.7. Đạo đức nghiên cứu
2.8. Hạn chế của nghiên cứu và biện pháp khắc phục
3.1. Sự hài lòng của người bệnh đối với các yếu tố dịch vụ về chất lượng CSSK tại khoa Khám bệnh của Bệnh viện Bạch Mai
3.1.1. Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Sự hài lòng của người bệnh đối với chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe
3.1.3. Các yếu tố liên quan với điểm trung bình hài lòng chung về chất lượng dịch vụ CSSK tại khoa Khám bệnh
CHƯƠNG 4 - BÀN LUẬN
4.1. Đặc điểm bệnh nhân đến khám tại khoa Khám bệnh – BV Bạch Mai
4.2. Sự hài lòng của người bệnh đối với các yếu tố về chất lượng chăm sóc sức khỏe
4.2.1. Sự hài lòng của người bệnh về thời gian tiếp cận dịch vụ CSSK
4.2.2. Hài lòng với sự giao tiếp và tương tác điều dưỡng, kỹ thuật viên
4.2.3. Hài lòng với sự giao tiếp và tương tác với bác sĩ
4.2.4. Hài lòng với cơ sở vật chất
4.2.5. Hài lòng với kết quả chăm sóc sức khỏe
4.3. Các yếu tố liên quan đến sự hài lòng của bệnh nhân đối với chất lượng khám chữa bệnh theo yêu cầu
CHƯƠNG 5 - KẾT LUẬN
5.1. Sự hài lòng của bệnh nhân về chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe
5.2. Các yếu tố liên quan đến sự hài lòng của người bệnh
CHƯƠNG 6 - KHUYẾN NGHỊ
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan