[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá thực trạng chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn xã Na Mao huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá thực trạng chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn xã Na Mao huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2014
MỤC LỤC
PHẦN 1: PHẦN MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Cơ sở pháp lí
2.1.2. Cơ sở lí luận
2.1.3. Cơ sở thực tiễn
2.2. Một số quy định cơ bản liên quan đến chuyển mục đích sử dụng đất
2.2.1. Khái niệm chuyển mục đích sử dụng đất
2.2.2. Các quy định về chuyến mục đích sử dụng đất
2.3. Tình hình chuyển đổi mục đích sử dụng đất hiện nay
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng, địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Địa điểm nghiên cứu
3.1.3. Thời gian nghiên cứu
3.2. Nội dung nghiên cứu
3.2.1. Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội ảnh hưởng đến sử dụng đất
3.2.2. Tình hình quản lí và sử dụng đất trên địa bàn xã
3.2.3. Thực trạng việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn xã
3.2.4. Đánh giá ảnh hưởng của việc chuyển đối mục đích sử dụng đất đến sinh kế người dân
3.2.5. Đề xuất giải pháp cho định hướng chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở địa phương
3.3. Phương pháp nghiên cứu
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của xã Na Mao
4.1.1. Điều kiện tự nhiên của xã Na Mao
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội của xã Na Mao
4.2. Tình hình quản lí và sử dụng đất đai trên địa bàn xã Na Mao
4.2.1. Tình hình sử dụng đất trên địa bàn xã
4.2.2. Tình hình biến động đất đai trên địa bàn xã
4.2.3. Thành tựu của công tác quản lí đất đai trên địa bàn xã
4.2.4. Đánh giá tình hình quản lí và sử dụng đất trên địa bàn xã
4.3. Đánh giá tình hình thực hiện chuyển đối mục đích sử dụng đất xã Na Mao giai đoạn 2011 - 2014
4.3.1. Kết quả thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn xã
4.3.2. Hạn chế của chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn xã
4.4. Thực trạng chuyển đổi mục đích sử dụng đất ảnh hưởng đến hộ dân xã Na Mao
4.4.1. Đánh giá ảnh hưởng của chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn xã
4.4.2. Thực trạng chuyển mục đích sử dụng đất của hộ nông dân
4.4.3. Tác động của chuyển mục đích sử dụng đất tới sinh kế hộ nông dân.
4.5. Một số giải pháp thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất
4.5.1. Các giải pháp từ phí nhà nước.
4.5.2. Nhóm giải pháp liên quan tới chính quyền xã
4.5.3. Sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách đất đai phù hợp vớii quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong điều kiện nền kinh tế thị trường
4.5.4. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan