[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá thực trạng môi trường nước Sông Kỳ Cùng đoạn chảy qua thành phố Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá thực trạng môi trường nước Sông Kỳ Cùng đoạn chảy qua thành phố Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn
MỤC LỤC
Phần 1. MỞ ĐẦU
Phần 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Cơ sở lý luận
2.1.2. Cơ sở thực tiễn
2.1.3. Cơ sở pháp lý
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.2.1. Thực trạng môi trường nước của một số dòng sông trên thế giới
2.2.2. Thực trạng môi trường nước của một số dòng sông ở Việt Nam
2.3. Tài nguyên nước mặt của tỉnh Lạng Sơn
2.4. Tình hình quản lý tài nguyên và kiểm soát ô nhiễm tại Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Lạng Sơn và Trung tâm Quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn
Phần 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm thực tập, thời gian nghiên cứu
3.2.1. Địa điểm nghiên cứu
3.2.2. Thời gian tiến hành thực tập
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của thành phố Lạng Sơn
3.3.2. Tình hình quản lý môi trường tại thành phố Lạng Sơn
3.3.3. Chất lượng môi trường nước tại thành phố Lạng Sơn
3.3.4. Hiện trạng môi trường nước sông Kỳ Cùng đoạn chảy qua thành phố Lạng Sơn
3.3.5. Chất lượng nước sông Kỳ Cùng tại một số khu vực quan trắc
3.3.6. Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước sông Kỳ Cùng đoạn chảy qua địa bàn thành phố Lạng sơn.
3.3.7. Đề xuất giải pháp để nâng cao chất lượng nước sông Kỳ Cùng đoạn chảy qua thành phố Lạng Sơn.
3.4. Phương pháp và các chỉ tiêu nghiên cứu.
3.4.1. Phương pháp nghiên cứu
3.4.2. Các chỉ tiêu nghiên cứu
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế, xã hội của thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
4.1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
4.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội
4.2. Tình hình quản lý môi trường nước tại thành phố Lạng Sơn
4.2.1. Môi trường nước mặt
4.2.2. Môi trường nước ngầm
4.2.3. Môi trường nước thải
4.3. Thực trạng môi trường nước sông Kỳ Cùng đoạn chảy qua địa bàn thành phố Lạng Sơn
4.3.1 Chất lượng nước sông Kỳ Cùng đoạn chảy qua địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 2012
4.3.2. Chất lượng nước sông Kỳ Cùng đoạn chảy qua địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 2013
4.3.3. Chất lượng nước sông Kỳ Cùng đoạn chảy qua địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 2014
4.3.5. Chất lượng nước sông Kỳ Cùng tại một số khu vực quan trắc
4.4. Các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước sông Kỳ Cùng đoạn chảy qua địa bàn thành phố Lạng Sơn
4.4.1. Nguồn thải sinh hoạt
4.4.2. Nguồn thải công nghiệp
4.4.3. Nguồn thải nông nghiệp
4.4.4. Nguồn thải từ bệnh viện
4.5. Đề xuất giải pháp để nâng cao chất lượng nước sông Kỳ Cùng đoạn chảy qua địa bàn thành phố Lạng Sơn
4.5.1. Giải pháp chung
4.5.2. Giải pháp cụ thể
Phần 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan