[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá thực trạng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa học đến đất trồng chè tại xã Vô Tranh huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá thực trạng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa học đến đất trồng chè tại xã Vô Tranh huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học
2.1.1. Cơ sở lý luận
2.1.2. Cơ sở pháp lý
2.2. Tổng quan về đất trồng chè
2.2.1. Các loại đất trồng chè chính
2.3. Cơ sở thực tiễn
2.3.1. Tình hình sử dụng thuốc BVTV và phân hóa học trên thế giới
2.3.2. Tình hình sử dụng thuốc BVTV và phân hóa học ở Việt Nam
2.3.3. Ảnh hưởng của thuốc BVTV đến sức khỏe con người
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp kế thừa
3.4.2. Phương pháp điều tra thu thập thông tin
3.4.3. Phương pháp lấy mẫu phân tích
3.4.4. Phương pháp phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm
3.4.5. Phương pháp tổng hợp, đánh giá và so sánh
3.4.6. Phương pháp xử lý và thống kê số liệu
PHẦN 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
4.1. Đặc điểm về tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã Vô Tranh – Huyện Phú Lương - Tỉnh Thái Nguyên
4.1.1. Điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên và cảnh quan môi trường
4.1.2. Thực trạng phát triển kinh tế xã hội
4.1.3. Nhận xét chung về điều kiện kinh tế - xã hội
4.2. Thực trạng sản xuất chè tại xã Vô Tranh – Huyện Phú Lương - Tỉnh Thái Nguyên
4.3. Tình hình quản lý sử dụng thuốc BVTV và phân hóa học cho cây chè tại khu vực điều tra
4.3.1. Tình hình sử dụng thuốc BVTV cho cây chè tại khu vực điều tra
4.3.2. Tình hình sử dụng phân hóa học cho cây chè tại khu vực điều tra
4.3.3. Tình hình quản lý kinh doanh. Buôn bán thuốc BVTV và phân hóa học trên địa bàn xã Vô Tranh - huyện Phú Lương - tỉnh Thái Nguyên.
4.4. Đánh giá ảnh hưởng của phân hóa học và thuốc BVTV tới môi trường đất
4.5. Đề xuất phương án cải tạo đất nghèo dinh dưỡng bằng phân hữu cơ
4.6. Thực trạng hiểu biết và cách sử dụng của người dân về thuốc BVTV và phân hóa học
4.7. Ảnh hưởng của thuốc BVTV và phân hóa học tới sức khỏe con người
4.8. Khuyến cáo người dân về mức độ ảnh hưởng của việc sử dụng phân hóa học và thuốc bảo vệ thực vật quá mức cho phép.
4.9. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý và sử dụng thuốc BVTV
4.9.1. Giải pháp quản lý
4.9.2. Giải pháp xử lý
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan