[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất Nông nghiệp trên địa bàn xã Chi Lăng huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất Nông nghiệp trên địa bàn xã Chi Lăng huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn
MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở lý luận đánh giá đất
2.2. Một số luận điểm cơ bản về đánh giá đất
2.2.1. Khái niệm về đánh giá đất
2.2.2. Các luận điểm đánh giá đất trên thế giới
2.2.3. Ở Việt Nam
2.3. Quy trình đánh giá đất
2.3.1. Các nguyên tắc đánh giá đất
2.3.2. Nội dung đánh giá đất
2.3.3. Các công đoạn của việc đánh giá đất
2.4. Nội dung đánh giá thực trạng sử dụng đất
2.4.1. Đánh giá loại hình sử dụng đất
2.4.2. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất đai
2.4.3. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp
2.4.4. Đánh giá tính bền vững trong sử dụng đất đai
2.4.5. Đánh giá mức độ thích hợp sử dụng đất
PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng nghiên cứu
3.2. Phạm vi nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Điều tra đánh giá các điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội có ảnh hưởng tới sử dụng đất nông nghiệp của xã Chi Lăng.
3.3.2. Hiện trạng sử dụng đất của xã Chi Lăng
3.3.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất đai
3.3.4. Định hướng sử dụng đất nông nghiệp của xã Chi Lăng – huyện Chi Lăng – tỉnh Lạng Sơn.
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp thu thập, số liệu, tài liệu
3.4.2. Phương pháp điều tra
3.4.3. Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu
3.4.4. Phương pháp tính hiệu quả sử dụng đất
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã Chi Lăng - huyện Chi Lăng – tỉnh Lạng Sơn
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
4.1.2.1. Khu vực kinh tế nông nghiệp
4.1.2.2. Khu vực kinh tế tiểu thủ công nghiệp – xây dựng
4.1.2.3. Khu vực kinh tế thương mại – dịch vụ
4.2. Thực trạng sử dụng đất nông nghiệp của xã chi lăng
4.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp của xã Chi Lăng – huyện Chi Lăng – tỉnh Lạng Sơn
4.3.1. Tỷ trọng diện tích đất nông nghiệp
4.3.2. Cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp
4.3.3. Hệ số sử dụng đất
4.3.4. Đánh giá các loại hình sử dụng đất
4.3.5. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Chi Lăng
4.4. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn Xã Chi Lăng 
4.4.1. Định hướng sử dụng đất nông nghiệp trong tương lai
4.4.2. Đề xuất một số giả pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất trên đị bàn xã Chi Lăng
PHẦN 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan