[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Cù Vân huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Cù Vân huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
Phần 1. ĐẶT VẤN ĐỀ
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học
2.1.1. Cơ sở lý luận của đề tài
2.1.2. Cơ sở thực tiễn
2.2. Đất nông nghiệp và sử dụng đất nông nghiệp
2.2.1. Khái niệm đất nông nghiệp
2.2.2. Phân loại đất nông nghiệp
2.2.3. Đặc điểm của sản xuất nông nghiệp
2.2.4. Vai trò của sản xuất nông nghiệp trong nền kinh tế quốc dân
2.3. Hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp
2.3.1. Quan điểm sử dụng đất nông nghiệp bền vững
2.3.2. Về hiệu quả sử dụng đất
PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.2.1. Địa điểm
3.2.2. Thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1 Đặc điểm về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của xã Cù Vân, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
3.3.2. Khái quát về tình hình quản lý đất đai của xã
3.3.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp của xã.
3.3.4. Đề xuất định hướng các giải pháp sử dụng đất bền vững
3.4. Phương pháp điều tra
3.4.1. Phương pháp thu thập số liệu
3.4.2. Phương pháp tham khảo ý kiến chuyên gia
3.4.3. Phương pháp tính hiệu quả kinh tế của các loại hình sử dụng đất
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã Cù Vân, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Đánh giá hiện trạng Kinh tế - xã hội
4.1.3. Đánh giá hiện trạng sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, sản xuất tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ các công trình hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất
4.1.4. Đánh giá chung
4.2. Khái quát chung về công tác quản lý nhà nước về đất đai của xã
4.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp của xã Cù Vân
4.3.1. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp của xã
4.3.2. Các loại hình sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Cù Vân, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
4.4. Đề xuất một số giải pháp sử dụng hiệu quả đất nông nghiệp
4.4.1. Giải pháp chung
4.4.2. Giải pháp cụ thể
PHẦN 5.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan