[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển rừng trồng cây Keo tai tượng tại công ty Lâm nghiệp Ngòi Lao huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển rừng trồng cây Keo tai tượng tại công ty Lâm nghiệp Ngòi Lao huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học
2.2. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
2.3. Tình hình nghiên cứu ở Viêt Nam
2.4. Một số đặc điểm của cây Keo tai tượng
2.4.1. Phân loại khoa học
2.4.2. Đặc điểm hình thái
2.4.4. Phân bố địa lí
2.4.5. Giá trị kinh tế
2.5 Tổng quan về khu vực nghiên cứu
2.5.1. Điều kiện tự nhiên khu vực nghiên cứu
2.5.2. Điều kiện kinh tế, xã hội
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Nội dung nghiên cứu
3.2.1. Đánh giá thực trạng phát triển rừng trồng cây Keo tai tượng tại công ty
3.2.2. Khả năng sinh trưởng và phát triển cây Keo tai tượng tại địa bàn nghiên cứu
3.2.3. Đánh giá hiệu quả của cây Keo tai tượng tại địa bàn nghiên cứu
3.2.4. Tình hình tiêu thụ sản phẩm gỗ Keo tai tượng tại địa bàn và tỉnh Yên Bái
3.2.5. Đề xuất các giải pháp phát triển
3.3. Phương pháp nghiên cứu
3.3.1. Phương pháp tiếp cận
3.3.2. Phương pháp cụ thể
Phần 4: KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Thực trạng phát triển rừng trồng Keo tai tượng tại địa bàn nghiên cứu
4.1.1. Quá trình phát triển rừng trồng tại Công ty Lâm nghiệp Ngòi Lao
4.1.2. Thực trạng phát triển rừng trồng Keo tai tượng
4.2. Khả năng sinh trưởng và phát triển của cây Keo tai tượng tại địa bàn
4.2.1. Sinh trưởng đường kính ngang ngực D1.3
4.2.2. Sinh trưởng chiều cao vút ngọn (Hvn)
4.2.3. Trữ lượng (m3)
4.2.4. Chất lượng rừng trồng
4.2.5. Đánh giá sinh trưởng của Keo tai tượng trên các dạng địa hình (Chân đồi, sườn đồi, đỉnh đồi)
4.3. Đánh giá hiệu quả về kinh tế của cây Keo tai tượng tại địa bàn
4.3.1. Hiệu quả về kinh tế
4.3.2. Hiệu quả về xã hội
4.3.3. Hiệu quả về môi trường
4.4. Nghiên cứu tiêu thụ sản phẩm gỗ Keo tai tượng tại Văn Chấn, Yên Bái
4.4.1. Tình hình chế biến và sử dụng gỗ
4.4.2. Thị trường tiêu thụ gỗ của công ty
4.4.3. Thuận lợi và khó khăn trong phát triển rừng trồng gỗ Keo tai tượng
4.5. Đề xuất các giải pháp phát triển
4.5.1. Giải pháp về kỹ thuật
4.5.2. Giải pháp về tổ chức, chính sách thực hiện
4.5.3. Giải pháp về xã hội
Phần 5: KẾT LUẬN, TỒN TẠI, KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan