[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp trồng và phát triển cây Thảo Qủa tại huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp trồng và phát triển cây Thảo Qủa tại huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu
MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU
PHẦN 2. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
2.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.3. Tổng quan khu vực nghiên cứu
2.3.1. Điều kiện tự nhiên
2.3.2. Điều kiện kinh tế xã hội
2.3.3. Hạn chế
2.3.4. Nhận xét đánh giá thuận lợi, khó khăn của điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội đối với việc gây trồng cây Thảo Qủa
PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng nghiên cứu
3.2. Nội dung nghiên cứu
3.2.1. Đánh giá thực trạng phát triển rừng trồng cây Thảo Qủa trong kinh tế hộ gia đình tại huyện Mường Tè
3.2.2. Phân tích những thuận lợi khó khăn, cơ hội thách thức
3.2.3. Đánh giá hiệu quả mô hình trồng Thảo Qủa dưới tán rừng giai đoạn 2007 đến 2013 tại huyện Mường Tè
3.2.4. Tình hình tiêu thụ sản phẩm tại địa bàn và tỉnh Huyện Mường Tè
3.2.5. Đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả cây Thảo Qủa gắn liền với việc quản lý bền vững tài nguyên rừng tại huyện Mường Tè
3.3. Phương pháp nghiên cứu
3.3.1. Phương pháp tiếp cận
3.3.2. Phương pháp cụ thể
PHẦN 4. KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Thực trạng phát triển trồng cây Thảo Qủa tại địa bàn nghiên cứu
4.1.1. Quá trình phát triển rừng trồng cây Thảo Qủa tại huyện Mường Tè
4.1.2 Thực trạng phát triển trồng cây Thảo Qủa giai đoạn 2007 - 2013 tại huyện Mường Tè
4.1.3. Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển rừng trồng cây Thảo Qủa
4.1.4. Đánh giá ảnh hưởng của cơ chế chính sách hỗ trợ cho phát triển rừng trồng cây Thảo Qủa
4.2. Phân tích những thuận lợi khó khăn, cơ hội thách thức trong việc trồng và phát triển cây Thảo Qủa
4.3. Đánh giá hiệu quả mô hình trồng cây Thảo Qủa giai đoạn 2007 - 2013 tại huyện Mường Tè
4.3.1. Năng suất, sản lượng Thảo Qủa
4.3.2. Chất lượng thảo quả
4.3.3. Thị trường tiêu thụ
4.3.4. Đánh giá hiệu quả kinh tế
4.4. Nghiên cứu tình hình tiêu thụ sản phẩm cây Thảo Qủa tại huyện Mường Tè
4.5. Một số giải pháp nâng cao sinh trưởng và năng suất của Thảo Qủa tại huyện Mường Tè
4.5.1. Lựa chọn lập địa trồng Thảo Qủa
4.5.2. Điều chỉnh độ tàn che nâng cao sinh trưởng và năng suất Thảo Qủa
4.5.3. Cải thiện độ ẩm đất bằng biện pháp dẫn nước truyền thống
4.5.4. Về mặt kỹ thuật
4.5.5. Về mặt quản lý
PHẦN 5. KẾT LUẬN, TỒN TẠI, KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan