[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá thực trạng và định hướng sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Tân Việt huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá thực trạng và định hướng sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Tân Việt huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Cơ sở lý luận của đề tài:
2.1.2. Cơ sở thực tiễn của đề tài:
2.2. Khái quát về hiệu quả và định hướng sử dụng đất
2.2.1. Khái quát về hiệu quả sử dụng đất
2.2.2. Định hướng sử dụng đất nông nghiệp
2.3. Những nghiên cứu về hiệu quả và định hướng sử dụng đất nông nghiệp trên thế giới và Việt Nam
2.3.1. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp trên thế giới
2.3.2. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam và ở Lạng Sơn
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên và kinh tế, xã hội của xã Tân Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
4.1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên của xã Tân Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
4.1.2. Đặc điểm kinh tế xã hội của xã Tân Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
4.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của xã Tân Việt
4.1.4. Hiện trạng sử dụng đất của xã Tân Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn năm 2014
4.2. Thực trạng các loại hình sử dụng đất nông nghiệp của xã Tân Việt
4.2.1. Các loại hình sử dụng đất của Xã Tân Việt
4.2.2. Mô tả các loại hình sử dụng đất
4.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa xã Tân Việt
4.3.1. Hiệu quả kinh tế
4.3.2. Hiệu quả xã hội
4.3.3. Hiệu quả môi trường
4.4. Lựa chọn loại hình và định hướng sử dụng đất nông nghiệp bền vững
4.4.1. Nguyên tắc lựa chọn
4.4.2. Tiêu chuẩn lựa chọn
4.4.3. Lựa chọn các loại hình sử dụng đất
4.4.4. Định hướng sử dụng đất nông nghiệp cho xã Tân Việt
4.4.5. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp cho xã Tân Việt, huyện Văn Lãng
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan