[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá thực trạng việc thực hiện quy trình tiêm tĩnh mạch của điều dưỡng bệnh viện xây dựng

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá thực trạng việc thực hiện quy trình tiêm tĩnh mạch của điều dưỡng bệnh viện xây dựng
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Sơ lược về mạch máu
1.1.1. Các loại mạch máu: Có 3 loại mạch máu chính
1.1.2. Cấu tạo chung của thành mạch máu
1.1.3. Đặc điểm cấu tạo của các tĩnh mạch
1.1.4. Hệ thống tĩnh mạch toàn cơ thể
1.2. Tiêm tĩnh mạch
1.2.1. Khái niệm
1.2.2. Các thuốc cố thể đưa vào đường tĩnh mạch
1.2.3. Các thuốc chống chỉ định tiêm tĩnh mạch
1.2.4. Các tai biến có thể xảy ra trong và sau tiêm tĩnh mạch
1.3. Tiêm an toàn
1.3.1. Khái niệm
1.3.2. Một số thông tin về tiêm an toàn tại Việt Nam
1.3.3. Nguyên nhân tiêm chưa an toàn
1.3.4. Giải pháp thay đổi
1.4. Hành vị chưa an toàn liên quan đến tiêm
1.4.1. Chưa tuyệt đối tuân thủ đúng quy trình tiêm
1.4.2. Yếu tố liên quan:
1.4.3. Giải pháp khắc phục:
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.1. Tiêu chuẩn chọn mẫu
2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ
2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
2.2.1. Thời gian
2.2.2. Địa điểm
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.4. Phương pháp thu thập số liệu:
2.5. Phương pháp xử lý số liệu
2.6. Phương pháp đánh giá:
Thang Long University Library
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu.
3.1.1. Sự phân bố về giới.
3.1.2. Sự phân bố về tuổi
3.1.3. Thâm niên công tác của ĐDV.
3.1.4. Trình độ chuyên môn của ĐDV
3.2. Thực trạng thực hiện qui trình kỹ thuật tiêm tĩnh mạch
3.2.1. Chuẩn bị người bệnh
3.2.2. Chuẩn bị người Điều dưỡng
3.2.3. Chuẩn bị dụng cụ và thuốc
3.2.4. Tiến hành kỹ thuật.
3.3. Kết quả đánh giá thực hiện QTKT.
3.3.1. Đánh giá về thực hành kỹ thuật.
3.3.2. Đánh giá về mức độ thành đạt
3.3.3. Một số yếu tố liên quan đến việc thực hành của Điều dưỡng
Chương 4: BÀN LUẬN
4.1. Các thông tin về đối tượng nghiên cứu
4.1.1. Giới
4.1.2. Tuổi
4.1.3. Thâm niên công tác.
4.1.4. Trình độ chuyên môn của điều dưỡng.
4.2. Thực trạng thực hiện quy trình kỹ thuật tiêm tĩnh mạch
4.2.1. Chuẩn bị người bệnh
4.2.2. Chuẩn bị người điều dưỡng
4.2.3. Chuẩn bị dụng cụ và thuốc
4.2.4. Tiến hành kỹ thuật
4.3. Kết quả đánh giá thực hiện quy trình kỹ thuật.
4.3.1. Đánh giá về thực hành kỹ thuật
4.3.2. Đánh giá mức độ thành đạt
4.3.3. Một số yếu tố liên quan đến mức độ thành đạt của người điều dưỡng
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan