[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011- 2015) thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011- 2015) thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài nghiên cứu
2.1.1. Khái niệm đất đai và chức năng của đất đai
2.1.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến sử dụng đất
2.2. Cơ sở pháp lý của đề tài nghiên cứu
2.2.1. Các văn bản pháp quy của Nhà nước có liên quan đến công tác kế hoạch sử dụng đất
2.2.2. Những văn bản pháp quy của tỉnh Thái Nguyên liên quan đến công tác kế hoạch sử dụng đất.
2.3. Công tác thực hiện kế hoạch trong và ngoài nước
2.3.1. Công tác thực hiện kế hoạch sử dụng đất tỉnh Thái Nguyên
2.3.2. Công tác thực hiện kế hoạch sử dụng đất ở Việt Nam
2.3.3. Công tác thực hiện kế hoạch đất đai ở trên thế giới
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.2.1. Địa điểm nghiên cứu
3.2.2. Thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thành phố Thái Nguyên
3.3.2. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất từ năm 2011 đến 2015 của Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
3.3.3. Đề xuất một số giải pháp thực hiện kế hoạch sử dụng đất hợp lý, hiệu quả cho các kỳ kế hoạch tiếp theo
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp kế thừa
3.4.2. Phương pháp điều tra , thu thập tài kiêu, số liệu
3.4.3. Phương pháp thống kê, phân tích, so sánh, tổng hợp các số liệu điều tra có sử dụng phần mềm Excell
3.4.4.Phương pháp chuyên gia
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội của thành phố Thái Nguyên
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Thực trạng phát triển kinh tế, xã hội của thành phố Thái Nguyên
4.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội, môi trường
4.2. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất từ năm 2011 đến 2015 của Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
4.2.1. Hiện trạng sử dụng đất năm 2010 của thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
4.2.2. Tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất từ năm 2011 đến năm 2015 thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
4.3.Đề xuất một số giải pháp thực hiện kế hoạch sử dụng đất hợp lý, hiệu quả cho các kỳ kế hoạch tiếp theo
4.3.1. Các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường
4.3.2. Các giải pháp thực hiện kế hoạch
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan