[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất xã Thọ Bình huyện Triệu Sơn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2010-2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất xã Thọ Bình huyện Triệu Sơn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2010-2014
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Đất đai và vai trò cuả đất đai trong sản xuất vật chất và phát triển kinh tế - xã hội
2.1.2. Vai trò và ý nghĩa của đất đai trong sản xuất và phát triển kinh tế xã hội
2.1.3. Khái niệm các loại hình quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
2.2. Tình hình nghiên cứu và thực hiện quy hoạc;
2.2.1. Tình hình nghiên cứu và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên thế giới
2.2.2. Tình hình nghiên cứu và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong nước
2.2.3. Tình hình triển khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn xã Thọ Bình – huyện Triệu Sơn – tỉnh Thanh Hóa
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã Thọ Bình tác động đến việc sử dụng đất
3.3.2. Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất của xã Thọ Bình
3.3.3. Đánh giá tình hình thực hiện phương án quy hoạch dụng đất của xã Thọ Bình
3.3.4. Những tồn tại chủ yếu trong thực hiện quy hoạch của xã Thọ Bình, nguyên nhân và giải pháp khắc phục
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp nghiên cứu cụ thể
3.4.2. Phương pháp xử lý số liệu
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THỰC HIỆN
4.1. Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã Thọ Bình – Triệu Sơn – Thanh Hóa
4.1.1. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên và cảnh quan môi trường
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
4.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất đai của xã Thọ Bình – huyện Triệu Sơn – tỉnh Thanh Hóa
4.2.1. Tình hình quản lý đất đai của xã Thọ Bình – huyện Triệu Sơn – tỉnh Thanh Hóa
4.2.2. Hiện trạng sử dụng đất và biến động các loại đất
4.3. Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất
4.3.1. Phương án quy hoạch sử dụng đất
4.3.2. Đánh giá kế hoạch sử dụng đất đến năm 2014 của xã Thọ Bình – huyện Triệu Sơn – tỉnh Thanh Hóa
4.4. Những tồn tại chủ yếu trong thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010 - 2014, nguyên nhân và giải pháp khắc phục
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan