[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá ứng dụng phong thủy trong việc xây dựng bố trí công trình nhà ở nội thành tại thành phố Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá ứng dụng phong thủy trong việc xây dựng bố trí công trình nhà ở nội thành tại thành phố Thái Nguyên
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ CẦN NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học của phong thủy
2.1.1. Khái niệm về phong thủy
2.1.2. Nguồn gốc ra đời của khoa học phong thủy
2.1.3. Cơ sở khoa học của phong thủy
2.2. Cơ sở thực tiễn của đề tài
2.2.1. Thuật phong thủy trên thế giới
2.2.2. Thuật phong thủy ở Trung Quốc
2.2.3. Thuật phong thủy tại Việt Nam
2.3. Ứng dụng Phong thủy trong bài trí nhà ở, công trình xây dựng, cảnh quan
2.3.1. Ứng dụng Phong thủy trong bài trí nhà ở
2.3.2. Ứng dụng phong thủy trong bố trí công trình xây dựng
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp thu thập, kế thừa tài liệu
3.4.2. Phương pháp điều tra, khảo sát thực địa
PHẦN 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của địa bàn nghiên cứu
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội tại đại bàn nghiên cứu
4.2. Khoa học phong thủy trong sắp xếp, bài trí nội thất
4.2.1. Phòng khách
4.2.2. Bàn thờ
4.2.3. Phòng ngủ
4.2.4. Nhà bếp
4.3. Nghiên cứu một số công trình nhà ở ứng dụng theo phong thủy và không theo phong thủy
4.3.2. Nghiên cứu các công trình nhà ở không ứng dụng phong thủy
4.3.3. Đánh giá chung về các công trình ứng dụng phong thủy và không ứng dụng phong thủy
4.4. Đề xuất giải pháp
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan