[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Ý nghĩa của đề tài
2.1.1 cơ sở lý luận và công tác bồi thường giải phóng mặt bằng
2.2.2. Các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
2.3. Cơ sở pháp lý
2.3.1. Các văn bản trung ương
2.3.2. Các văn bản của tỉnh Thái Nguyên
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội của huyên Phổ Yên – tỉnh Thái Nguyên
3.3.2. Khái quát tình trạng công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện
3.3.3. Đánh giá việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện Phổ Yên – tỉnh Thái Nguyên
3.3.4. Một số giải pháp khắc phục những hạn chế trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện Phổ Yên – tỉnh Thái Nguyên
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp thu thập thông tin, số liệu, tài liệu từ Phòng tài nguyên và môi trường huyện Phổ Yên và ban bồi thường giải phóng mặt bằng và quản lý dự án huyện Phổ Yên
3.4.2. Phương pháp điều tra thực tế những dự án trên địa bàn huyện Phổ Yên
3.4.3. Phương pháp phân tích, thống kê, tổng hợp, so sánh và xử lý số liệu
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội của huyện Phổ Yên
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
4.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất trên địa bàn huyện Phổ Yên
4.2.1. Hiện trạng sử dụng đất năm 2014.
4.2.2. Thực trạng công tác quản lý Nhà nước về đất đai
4.3. Đánh giá việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện Phổ Yên – tỉnh Thái Nguyên
4.3.1. Giới thiệu dự án
4.3.2. Đánh giá việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện Phổ Yên – tỉnh Thái Nguyên
4.4. Những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện Phổ Yên - tỉnh Thái Nguyên
4.4.1. Thuận lợi
4.4.2. Khó khăn
4.4.3. Giải pháp khắc phục những khó khăn đó
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan