[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Điều tra khảo sát hiện trạng môi trường của các khu nghĩa trang và đề xuất phương án quy hoạch xây dựng nghĩa trang hợp vệ sinh trên địa bàn huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Điều tra khảo sát hiện trạng môi trường của các khu nghĩa trang và đề xuất phương án quy hoạch xây dựng nghĩa trang hợp vệ sinh trên địa bàn huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Các khái niệm về nghĩa trang
2.2. Các hình thức táng
2.2. Cơ sở pháp lý của đề tài
2.3. Cơ sở thực tiễn của đề tài
2.4. Khái quát thực trạng về môi trường và công tác quy hoạch đất nghĩa trang nghĩa địa ở Việt Nam và địa phương nơi thực hiện đề tài
2.4.1. khái quát thực trạng về môi trường và công tác quy hoạch đất nghĩa trang nghĩa địa ở Việt Nam và địa phương nơi thực hiện đề
2.4.2. Kinh nghiệm trong nước và quốc tế về công tác quy hoạch và quản lý môi trường tại các khu nghĩa trang nghĩa địa.
PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu đề tài
3.3. Nội dung nghiên cứu đề tài
3.3.1. Tổng quan về các hình thức mai tang
3.3.2. Tổng quan về nghĩa trang và các vấn đề môi trường phát sinh từ nghĩa trang
3.3.3. Đánh giá điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội – môi trường trên địa bàn huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên
3.3.4. Điều tra, khảo sát hiện trạng các khu nghĩa trang vừa và nhỏ trên địa bàn huyện Đồng Hỷ
3.3.5. Đề xuất xây dựng Khu nghĩa trang tập trung hợp vệ sinh
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. phương pháp thu thập số liệu sơ cấp
3.4.2. Phương pháp kế thừa số liệu thứ cấp.
3.4.3. Phương pháp xử lý số liệu.
3.4.4. Phương pháp so sánh
3.4.5. Phương pháp dự báo
PHẦN 4. DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội và môi trường.
4.1.1. Điều kiện tự nhiên – môi trường.
4.1.2. Kinh tế - xã hội
4.1.3. Thực trạng môi trường
4.1.4. Đánh giá hiện trạng môi truờng, nhu cầu sử dụng đất nghĩa trang và hiện trạng quy hoạch đất nghĩa trang thông qua ý kiến của nguời dân và cán bộ phòng TNMT
4.1.5. Đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong thực hiện xây dựng các nghĩa trang tập trung, hợp vệ sinh trên địa bàn huyện Đồng Hỷ.
4.2. Đề xuất phương án quy hoạch các nghĩa trang tập trung hợp vệ sinh trên địa bàn huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên
4.2.1. Các quy định đối với quy hoạch, xây dựng nghĩa trang
4.2.2. Xác định quy mô diện tích nghĩa trang nhân dân trên địa bàn huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên
4.3. Đề xuất trong xây dựng các nghĩa trang nhân dân tập trung hợp vệ sinh theo mô hình nông thôn mới
4.3.1 Đề xuất về quy hoạch
4.3.2. Đề xuất trong xây dựng các công trình
4.3.3. Đề xuất các phương án, giảm thiểu ô nhiễm môi trường do nghĩa trang
4.3.4. Đề xuất nguồn năng lượng và phương án quản lý
4.3.5. Đề xuất giải pháp khuyến khích người dân tham gia dịch vụ Hỏa Táng nhằm tiết kiệm đất đai cũng như đảm bảo vệ sinh môi trường
4.3.6. Đề xuất nguồn vốn.
PHẦN 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan