[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Điều tra một số đặc điểm dịch tễ và xác định virus gây bệnh Gumboro ở gà nuôi tại Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Điều tra một số đặc điểm dịch tễ và xác định virus gây bệnh Gumboro ở gà nuôi tại Thái Nguyên
MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Giới thiệu chung về bệnh Gumboro
2.1.2. Lịch sử và địa dư bệnh
2.1.3. Đặc điểm sinh học của virus Gumboro
2.1.4. Đặc điểm dịch tễ học
2.1.5. Lâm sàng học bệnh Gumboro
2.1.6. Triệu chứng lâm sàng
2.1.7. Bệnh tích
2.1.8. Chẩn đoán bệnh
2.1.9. Miễn dịch học bệnh Gumboro
2.1.10. Điều trị và phòng bệnh Gumboro
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.2.2. Tình hình nghiên cứu thế giới
PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi
3.4.1. Phương pháp nghiên cứu tình hình dịch tễ bệnh Gumboro
3.4.2. Phương pháp bố trí thí nghiệm
3.4.3. Phương pháp thu thập thông tin
3.4.4. Phương pháp xử lý số liệu
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Kết quả điều tra một số đặc điểm dịch tễ bệnh Gumboro tại tỉnh Thái Nguyên
4.1.1. Kết quả điều tra số lượng gà mắc bệnh Gumboro tại các hộ chăn nuôi
4.1.2. Tỷ lệ mắc bệnh Gumboro ở gà tiêm vaccine và không tiêm phòng bệnh Gumboro
4.1.3 Tỷ lệ gà mắc bệnh Gumboro ở các phương thức chăn nuôi
4.1.4. Tỷ lệ gà mắc bệnh Gumboro ở các giống gà
4.1.5. Tỷ lệ gà mắc bệnh Gumboro ở các lứa tuổi
4.1.6. Triệu chứng ở gà mắc bệnh Gumboro nuôi tại Thái Nguyên
4.1.7. Bệnh tích ở gà mắc bệnh Gumboro nuôi tại Thái Nguyên
4.2. Kết quả xác định virus gây bệnh Gumboro từ mẫu bệnh phẩm
4.2.1. Kết quả xác định virus Gumboro từ mẫu bệnh phẩm
4.2.2. Kết quả phân lập virus Gumboro trên phôi trứng
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan