[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Điều tra sinh trưởng làm cơ sở xây dựng biểu sản lượng rừng Keo lai (Acacia hybrid) tại xã Quảng Bạch huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn

[/kythuat]
[tomtat]
Điều tra sinh trưởng làm cơ sở xây dựng biểu sản lượng rừng Keo lai (Acacia hybrid) tại xã Quảng Bạch huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn
MỤC LỤC
Phần 1. MỞ ĐẦU
Phần 2. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
2.1.1. Nghiên cứu mô hình sinh trưởng
2.1.2. Về sinh trưởng
2.1.3. Về lập địa trồng rừng
2.1.4. Nghiên cứu về sinh khối rừng
2.2. Những nghiên cứu ở Việt Nam
2.2.1. Nghiên cứu về cấu trúc rừng
2.2.2. Những nghiên cứu về sinh trưởng
2.2.3. Về lập địa và kỹ thuật trồng
2.2.4. Nghiên cứu về sinh khối rừng
2.3. Tổng quan khu vực nghiên cứu
2.3.1. Điều kiện tự nhiên của khu vực nghiên cứu
2.3.2. Kinh tế-Văn hóa-Xã hội
2.3.3. Tài nguyên
2.3.4. Nhân lực
2.3.5. Nhận xét chung
2.4. Đặc điểm đối tượng nghiên cứu
Phần 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng nghiên cứu
3.2. Địa điểm nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
Phần 4. KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ
4.1. Kết quả nghiên cứu một số quy luật kết cấu lâm phần
4.1.1. Kết quả nghiên cứu quy luật phân bố số cây theo đường kính (N/D)
4.1.2. Kết quả nghiên cứu tương quan Hvn và D1.3
4.1.3. Kết quả nghiên cứu tương quan DtD1.3
4.2. Kết quả tính toán các chỉ tiêu điều tra cơ bản lâm phần keo lai
4.3. Kết quả nghiên cứu mối quan hệ giữa sản lượng với các nhân tố điều tra cơ bản
4.4. Kết quả chọn lọc, kiểm tra thích ứng các phương trình biểu diễn mối quan hệ giữa các chỉ tiêu sản lượng với các nhân tố điều tra cơ bản
4.5. Đề xuất những giải pháp kỹ thuật nâng cao năng suất rừng trồng Keo lai cho địa phương
Phần 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan