[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Điều tra sinh trưởng làm cơ sở xây dựng mô hình sản lượng rừng keo lai (Acacia hybrids) tại xã Hoàng Tung huyện Hòa An tỉnh Cao Bằng

[/kythuat]
[tomtat]
Điều tra sinh trưởng làm cơ sở xây dựng mô hình sản lượng rừng keo lai (Acacia hybrids) tại xã Hoàng Tung huyện Hòa An tỉnh Cao Bằng
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ, ẢNH
DANH MỤC CÁC KỸ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TĂT
Phần 1. MỞ ĐẦU
Phần 2. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
2.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu
2.1.1. Cơ sở khoa học
2.1.2. Những nghiên cứu ở trên thế giới
2.1.3. Những nghiên cứu ở Việt Nam
2.1.4. Nhận xét chung
2.2. Tổng quan khu vực nghiên cứu
2.2.1. Điều kiện tự nhiên của khu vực nghiên cứu
2.2.2. Đặc điểm tài nguyên
2.2.3. Đặc điểm dân sinh và kinh tế - xã hội
2.2.4. Nhận xét chung
Phần 3. ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Công tác chuẩn bị
3.4.2. Công tác ngoại nghiệp
3.4.3. Công tác nội nghiệp
3.4.4. Phương pháp nghiên cứu mối quan hệ giữa các đại lượng xây dựng mô hình sản lượng
3.4.5. Phương pháp đánh giá và chọn phương trình thích hợp để xây dựng biểu sản lượng
3.4.6. Phương pháp kiểm nghiệm kết quả
Phần 4. KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ
4.1. kết quả nghiên cứu một số quy luật kết cấu lâm phần
4.1.1. Kết quả nghiên cứu quy luật phân bố số cây theo đường kính (N/D)
4.1.2. Kết quả nghiên cứu tương quan Hvn và D1
4.2. Mối quan hệ giữa các chỉ tiêu sản lượng rừng với điều kiện lập địa ,mật độ hiện tại (N/ha) và tuổi lâm phần (A) làm cơ sở xây dựng biểu sản lượng
4.3. Đề xuất sử dụng một số chỉ tiêu sản lượng áp dụng cho rừng trồng Keo lai cho địa phương
Phần 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan