[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hiệu quả chăm sóc điều dưỡng vật lý trị liệu trên bệnh nhân thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng điều trị nội khoa

[/kythuat]
[tomtat]
Hiệu quả chăm sóc điều dưỡng vật lý trị liệu trên bệnh nhân thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng điều trị nội khoa
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. GIẢI PHẪU SINH LÝ CỦA ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG THẮT LƯNG
1.1.1. Đặc điểm giải phẫu sinh lý đĩa đệm cột sống thắt lưng
1.1.2. Sinh bệnh học thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng
1.2. LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CSTL.
1.2.1. Lâm sàng
1.2.2. Cận lâm sàng
1.2.3. Chẩn đoán xác định thoát vị đĩa đệm
1.3. QUY TRÌNH CHĂM SÓC ĐIỀU DƯỠNG, VẬT LÝ TRỊ LIỆU CHO BỆNH NHÂN TVĐĐCSTL [1]
1.3.1. Nhận định
1.3.2. Chẩn đoán điều dưỡng
1.3.3. Lập kế hoạch chăm sóc
1.3.4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc
1.3.5. Đánh giá
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.
2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
2.1.1. Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân
2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ bệnh nhân
2.2. THỜI GIAN NGHIÊN CỨU
2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.3.1. Thiết kế nghiên cứu
2.3.2. Tiến hành nghiên cứu
2.3.3. Tiêu chuẩn đánh giá
2.3.4. Xử lý số liệu
2.3.5. Đạo đức nghiên cứu
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA BỆNH NHÂN NGHIÊN CỨU:
3.1.1. Đặc điểm về giới
3.1.2. Đặc điểm về tuổi
3.1.3. Thời gian mắc bệnh
3.1.4. Hoàn cảnh khởi phát bệnh
3.1.5. Vị trí thoát vị đĩa đệm
3.2. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHĂM SÓC ĐIỀU DƯỠNG, VẬT LÝ TRỊ LIỆU.
3.2.1. Sự cải thiện về mức độ đau
3.2.2. Sự cải thiện độ giãn thắt lưng (NP Schoober)
3.2.3. Sự cải thiện góc độ Lassegua
3.2.4. Kết quả chăm sóc chung
CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN
4.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG
4.1.1. Tuổi, giới
4.1.2. Thời gian mắc bệnh
4.1.3. Hoàn cảnh khởi phát bệnh
4.1.4. Vị trí thoát vị đĩa đệm
4.2. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ.
4.2.1. Sự cải thiện về mức độ đau
4.2.2. Sự cải thiện góc độ Lassegue sau chăm sóc
4.2.3. Sự cải thiện về chức năng vận động cột sống thắt lưng
4.2.4. Kết quả điều trị chung
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan