[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hiệu quả của việc uống thuốc hạ áp theo sự thay đổi huyết áp 24 giờ ở bệnh nhân tăng huyết áp được theo dõi holter huyết áp 24 giờ

[/kythuat]
[tomtat]
Hiệu quả của việc uống thuốc hạ áp theo sự thay đổi huyết áp 24 giờ ở bệnh nhân tăng huyết áp được theo dõi holter huyết áp 24 giờ
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Một số khái niệm về bệnh tăng huyết áp
1.2. Phân loại tăng huyết áp
1.2.1. Phân loại theo mức độ THA
1.2.2. Phân loại theo giai đoạn tăng huyết áp
1.3. Biến chứng của tăng huyết áp
1.4. Các thuốc điều trị tăng huyết áp
1.5. Sự biến đổi huyết áp trong 24 giờ
1.5.1. Phương pháp đo huyết áp 24 giờ (Ambulatory Blood Pressure Monitoring: ABPM)
1.5.2. Máy SCOTT CARE đo huyết áp 24 giờ
1.5.3. Sự biến đổi huyết áp 24 giờ và tổn thương cơ quan đích
1.6. Đánh giá tác dụng thuốc hạ áp bằng theo dõi huyết áp 24 giờ
CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu
2.2.2. Quy trình nghiên cứu
2.2.3. Đo huyết áp 24 giờ bằng máy SCOTT CARE
2.2.4. Các tiêu chuẩn chẩn đoán
2.3. XỬ LÝ SỐ LIỆU
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu
3.2. Giá trị huyết áp 24 giờ trước và sau điều chỉnh thời điểm uống thuốc
3.3. Sự biên thiên huyết áp trong 24 giờ trước và sau điều chỉnh thời điểm uống thuốc
CHƯƠNG 4. BÀN LUẬN
4.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu
4.2. Giá trị huyết áp 24 giờ trước và sau khi điều chỉnh thời điểm uống thuốc
4.2.1. Tỷ lệ tăng huyết áp trước và sau khi điều chỉnh thời điểm uống thuốc
4.2.2. Giá trị huyết áp trước và sau khi điều chỉnh thời điểm uống thuốc
4.3. Về biến thiên huyết áp 24 giờ trước và sau khi thời điểm điều chỉnh thời điểm uống thuốc
4.3.1. Các đỉnh tăng huyết áp trước và sau điều chỉnh thời điểm uống thuốc
4.3.2. Bệnh nhân không có trũng huyết áp về đêm trước và sau khi điều chỉnh thời điểm uống thuốc
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan