[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hiệu quả sử dụng của chế phẩm sinh học Aminomix-polyvit trên gà đẻ tại trại gia cầm khoa Chăn nuôi thú y trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Hiệu quả sử dụng của chế phẩm sinh học Aminomix-polyvit trên gà đẻ tại trại gia cầm khoa Chăn nuôi thú y trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học
2.1.1. Khả năng sinh sản của gia cầm
2.1.2. Vài nét về giống gà Ai Cập
2.1.3. Vài nét về chế phẩm sử dụng trong thí nghiệm
2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.2.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi
3.4.1. Phương pháp nghiên cứu
3.4.2. Các chỉ tiêu và phương pháp theo dõi
3.4.3. Phương pháp xử lý số liệu
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Công tác phục vụ sản xuất
4.1.1. Nội dung, phương pháp và kết quả phục vụ sản xuất
4.1.2. Kết luận về công tác phục vụ sản xuất
4.2. Kết quả nghiên cứu
4.2.1. Tỷ lệ nuôi sống
4.2.2. Ảnh hưởng của chế phẩm sinh học Aminomic-polyvit đến tỷ lệ đẻ và năng suất, sản lượng trứng qua các tuần tuổi.
4.2.3. Ảnh hưởng của chế phẩm sinh học Aminomix-polyvit đến khối lượng trứng
4.2.4. Ảnh hưởng của chế phẩm sinh học Aminomix-polyvit đến chất lượng trứng
4.2.5. Hiệu suất sử dụng thức ăn cho sản xuât trứng
4.2.6. Hiệu quả kinh tế khi bổ sung chế phẩm sinh học Aminomix-polyvit
PHẦN 5: KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan