[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát khả năng sinh trưởng và sức sản xuất thịt của Gà ri vàng rơm nuôi tại trang trại ông Nguyễn Văn Tuyên xã Tân Khánh huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát khả năng sinh trưởng và sức sản xuất thịt của Gà ri vàng rơm nuôi tại trang trại ông Nguyễn Văn Tuyên xã Tân Khánh huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU
PHẦN 2. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở lý luận
2.1.1. Nguồn gốc, phân loại gia cầm
2.1.2. Sự thích nghi của gia cầm
2.1.3. Khái niệm về sinh trưởng, phát dục
2.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng
2.1.5. Sức sản xuất thịt, các chỉ tiêu chính để đánh giá sức sản xuất thịt
2.1.6. Vài nét về loại gà nghiên cứu
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.2.2. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
2.3. Tổng quan về khu vực nghiên cứu
2.3.1. Điều kiện tự nhiên
2.3.2. Điều kiện kinh tế xã hội
2.3.3. Tình hình sản xuất nông nghiệp
2.3.4. Đánh giá chung
PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng nghiên cứu
3.2. Thời gian nghiên cứu
3.3. Địa điểm nghiên cứu
3.4. Nội dung nghiên cứu
3.5. Phương pháp nghiên cứu
3.5.1. Phương pháp nuôi khảo sát
3.5.2. Chăm sóc, nuôi dưỡng
3.5.3. Phương pháp điều trị điều trị bệnh trên đàn gà:
3.6. Các chỉ tiêu theo dõi và phương pháp theo dõi
3.7. Phương pháp mổ khảo sát
3.8. Phương pháp xử lí số liệu
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Kết quả công tác phục vụ sản xuất
4.2. Đặc điểm ngoại hình và khả năng thích nghi của gà khảo nghiệm
4.3. Đặc điểm ngoại hình và khả năng thích nghi của gà khảo nghiệm
4.4. Khả năng sinh trưởng của gà Ri vàng rơm qua 12 tuần tuổi
4.5. Khả năng chuyển hóa thức ăn của gà Ri vàng rơm
4.6. Khả năng cho thịt của gà Ri vàng rơm
PHẦN 5. KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan