[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kiến thức thực hành về kiểm soát hen phế quản của bệnh nhân hen phế quản tại Bệnh viện Bạch Mai năm 2013

[/kythuat]
[tomtat]
Kiến thức thực hành về kiểm soát hen phế quản của bệnh nhân hen phế quản tại Bệnh viện Bạch Mai năm 2013
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. Dịch tễ học về hen phế quản
1.1.1. Độ lưu hành của hen phế quản
1.1.2. Gánh nặng do hen phế quản
1.2. Các yếu tố nguy cơ gây hen phế quản
1.3. Điều trị dự phòng (kiểm soát) hen phế quản
1.3.1. Thực trạng kiểm soát hen phế quản hiện nay
1.3.2. Mục tiêu điều trị kiểm soát (dự phòng) hen phế quản
1.3.3. Điều trị kiểm soát hen phế quản
1.4. Vai trò của câu lạc bộ Hen phế quản
1.5. Một số nghiên cứu trên Thế giới và Việt Nam trong việc điều trị và dự phòng HPQ
1.5.1. Trên Thế giới
1.5.2. Tại Việt Nam
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân
2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ
2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.4. Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu
2.4.1. Cỡ mẫu
2.4.2. Phương pháp chọn mẫu
2.5. Thu thập và xử lý số liệu
2.5.1. Các bước thu thập số liệu
2.5.2. Xử lí số liệu
2.5.3. Kỹ thuật khống chế sai số
2.6. Đạo đức nghiên cứu
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm chung của các đối tượng nghiên cứu
3.1.1. Tuổi
3.1.2. Giới
3.1.3. Khu vực sống
3.1.4 Nghề nghiệp
3.1.5 Trình độ văn hóa
3.1.6 Thời gian mắc hen phế quản
3.1.7. Các bệnh kèm theo ở bệnh nhân hen phế quản
3.2. Thực trạng kiến thức trong điều trị dự phòng và kiểm soát HPQ ở bệnh nhân HPQ
3.2.1. Kiến thức về điều trị dự phòng
3.2.2. Hiểu biết về các thang điểm đánh giá mức độ kiểm soát hen
3.3. Thực trạng thực hành về điều trị dự phòng và kiểm soát hen phế quản
3.3.1. Thực trạng điều trị dự phòng
3.3.2. Thực trạng về cách hiện thuốc dự phòng HPQ
3.3.3. Thuốc dự phòng
3.3.4. Mức độ kiểm soát hen ở 2 nhóm đối tượng nghiên cứu
3.3.5. Thực hiện dự phòng HPQ
Chương 4: BÀN LUẬN
4.1. Thực trạng kiến thức về kiểm soát hen phế quản
4.2. Thực trạng thực hành trong điều trị kiểm soát HPQ
Chương 5: KẾT LUẬN
5.1. Thực trạng kiến thức về kiểm soát HPQ
5.2. Thực trạng thực hành về kiểm soát HPQ
KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan