[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kiến thức thực hành về kiểm soát huyết áp của bệnh nhân tăng huyết áp điều trị tại khoa khám bệnh Bệnh viện Bạch Mai năm 2013

[/kythuat]
[tomtat]
Kiến thức thực hành về kiểm soát huyết áp của bệnh nhân tăng huyết áp điều trị tại khoa khám bệnh Bệnh viện Bạch Mai năm 2013
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. Định nghĩa THA
1.2. Dịch tễ học THA
1.2.1. Trên Thế giới
1.2.2. Tại Việt Nam
1.3. Triệu chứng và điều trị tăng huyết áp
1.3.1. Triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng của THA
1.3.2. Điều trị THA
1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến tuân thủ điều trị
1.5. Một số nghiên cứu trên Thế giới và Việt Nam về tuân thủ điều trị bệnh THA
1.5.1. Trên Thế giới
1.5.2. Tại Việt Nam
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ
2.2. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN
2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.4. CỠ MẪU
2.5. THU THẬP VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU
2.5.1. Các bước thu thập số liệu
2.5.2. Xử lí số liệu
2.5.3. Kỹ thuật khống chế sai số
2.5.4. Thang điểm đánh giá THA
2.6. ĐẠO ĐỨC NGHIÊN CỨU
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
3.1.1. Tuổi, giới
3.1.2. Cân nặng
3.1.3. BMI
3.1.4. Khu vực sống
3.1.5. Trình độ văn hóa
3.1.6. Nghề nghiệp
3.1.7.Thời gian bị THA
3.1.8. Bệnh kèm theo
3.1.9. Hút thuốc lá
3.2. Đánh giá kiến thức của bệnh nhân THA về kiểm soát HA
3.2.1. HA mục tiêu
3.2.2. Tổn thương cơ quan đích
3.2.3. Kiểm soát THA bằng lối sống
3.3. Thực hành của bệnh nhân về kiểm soát THA
3.3.1. Dùng thuốc thường xuyên tại nhà
3.3.2. Cách dùng thuốc
3.3.3. Kiểm tra HA thường xuyên
3.3.4. Nơi theo dõi huyết áp
3.3.5. Thời gian khám định kỳ tại phòng khám THA
Chương 4: BÀN LUẬN
4.1. ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
4.1.1. Về giới
4.1.2. Về tuổi
4.1.3. Về cân nặng và chỉ số BMI
4.1.4. Về khu vực sống, điều kiện kinh tế và trình độ học vấn
4.2. KIẾN THỨC VỀ KIỂM SOÁT BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP
4.2.1. Kiến thức về huyết áp mục tiêu
4.2.2. Kiến thức về kiểm soát THA bằng lối sống
4.2.3. Kiến thức về các biến chứng của bệnh THA
4.3. THỰC HÀNH CỦA BỆNH NHÂN VỀ TUÂN THỦ KIỂM SOÁT BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP
4.3.1. Thực hành về kiểm tra huyết áp thường xuyên
4.3.2. Thực hành về dùng thuốc điều trị tăng huyết áp
Chương 5: KẾT LUẬN
5.1. Kiến thức của bệnh nhân về kiểm soát huyết áp
5.2. Thực hành của bệnh nhân về kiểm soát huyết áp
KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan