[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kiến thức thực hành về quản lý chất thải y tế của nhân viên y tế tại Khoa khám bệnh Bệnh viện Bạch Mai năm 2013

[/kythuat]
[tomtat]
Kiến thức thực hành về quản lý chất thải y tế của nhân viên y tế tại Khoa khám bệnh Bệnh viện Bạch Mai năm 2013
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương 1: TỔNG QUAN
1. Tổng quan về chất thải y tế
1.1. Định nghĩa chất thải y tế (CTYT)
1.2. Phân loại chất thải y tế
1.3. Thành phần chất thải y tế
2. Tác hại của chất y tế
2.1. Đối với sức khỏe
2.2. Đối với môi trường
3. Tình hình quản lý chất thải y tế tại Việt Nam
3.1. Tình hình chung
3.2. Quá trình thu gom, phân loại và vận chuyển chất thải tại các cơ sở y tế
4. Phương pháp chung xử lý chất thải y tế
4.1. Chất thải lây nhiễm
4.2. Chất thải hóa học
4.3. Xử lý và tiêu hủy chất thải gây độc tế bào
4.4. Xử lý và tiêu hủy chất thải chứa kim loại nặng
4.5. Chất thải phóng xạ
4.6. Các chất thải rắn thông thường
4.7. Nước thải y tế
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tƯợng nghiên cứu
2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
2.3. PhƯơng pháp nghiên cứu
2.4. Cỡ mẫu và phƯơng pháp chọn mẫu
2.5. Thu thập và xử lý số liệu
2.6. Đạo đức nghiên cứu
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu
3.2. Đánh giá kiến thức
3.3. Đánh giá thực hành
Chương 4: BÀN LUẬN
4.1. Kiến thức phân loại rác thải
4.2. Thực hành của nhân viên lấy máu về chất thải y tế
Chương 5: KẾT LUẬN
1. Kiến thức phân loại rác thải
2. Thực hành phân loại rác thải
KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan