[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số đặc điểm dị vật đường thở ở trẻ em vào điều trị tại bệnh viện Nhi Trung ương từ 07/2012 đến 07/2013

[/kythuat]
[tomtat]
Một số đặc điểm dị vật đường thở ở trẻ em vào điều trị tại bệnh viện Nhi Trung ương từ 07/2012 đến 07/2013
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. Đặc điểm giải phẫu bộ máy hô hấp
1.1.1. Mũi
1.1.2. Họng – hầu
1.1.3. Thanh quản
1.1.4. Khí quản
1.1.1. Phế quản
1.1.5. Phổi
1.1.6. Màng phổi
1.1.7. Trung thất
1.1.8. Lồng ngực
1.2. Đặc điểm sinh lý và chức năng thông khí phổi.
1.2.1. Đường thở
1.2.2. Nhịp thở
1.3. Bệnh học dị vật đường thở
1.3.1. Đại cương
1.3.2. Nguyên nhân
1.3.3. Giải phẫu bệnh
1.3.4. Triệu chứng
1.3.5. Chẩn đoán
1.3.6. Điều trị
1.3.7. Phòng bệnh
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.1. Tiêu chuẩn chọn mẫu
2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ
2.1.3. Địa điểm nghiên cứu
2.1.4. Thời gian nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Thiết kế nghiên cứun cứu
2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu
2.3. Phân tích kết quả
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm của bệnh nhân bị dị vật đường thở
3.2. Đặc điểm của DVĐT
3.2.1. Hoàn cảnh bị dị vật đường thở
3.2.2. Khai thác tiền sử có hội chứng xâm nhập
3.2.3. Tỷ lệ bệnh nhân dị vật đường thở so sánh với các bệnh lý hô hấp khác vào khoa Hô hấp từ 07/2012 đến 07/2013
3.2.4. Những chẩn đoán khác trước khi chẩn đoán được dị vật đường thở
3.2.5. Triệu chứng cơ năng khi vào viện
3.2.6. Triệu chứng thực thể khi vào viện
3.2.7. Triệu chứng cận lâm sàng của bệnh nhân DVĐT lúc vào viện
3.2.8. Vị trí dị vật trong đường thở
3.3. Những diễn biến xấu gặp sau khi bị DVĐT
Chương 4: BÀN LUẬN
Chương 5: KẾT LUẬN
KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan