[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng của cây Ngâu (Aglaia duperreana) tại vườn ươm Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng của cây Ngâu (Aglaia duperreana) tại vườn ươm Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học
2.2. Những nghiên cứu trên thế giới
2.3. Những nghiên cứu ở Việt Nam
2.4. Tổng quan khu vực nghiên cứu
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.2.1. Địa điểm
3.2.2. Thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu và các bước tiến hành
3.4.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm
3.4.2. Phương pháp theo dõi và thu tập số liệu
3.4.3. Phương pháp xử lý số liệu
Phần 4: KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ
4.1. Kết quả nghiên cứu tỷ lệ sống của Ngâu dưới ảnh hưởng của các công thức hỗn hợp ruột bầu
4.2. Kết quả nghiên cứu sinh trưởng về chiều cao của cây Ngâu dưới ảnh hưởng của các công thức ruột bầu
4.3. Kết quả nghiên cứu về sinh trưởng của đường kính cổ rễ D00 ở lần đo cuối
4.4. Dự kiến tỷ lệ xuất vườn của cây Ngâu gieo ươm từ hạt ở các công thức thí nghiệm.
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan