[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số tổ hợp phân bón đến sinh trưởng phát triển và năng suất của khoai lang Hoàng Long vụ Xuân 2014 tại Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số tổ hợp phân bón đến sinh trưởng phát triển và năng suất của khoai lang Hoàng Long vụ Xuân 2014 tại Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Nguồn gốc, lịch sử và giá trị sử dụng của cây khoai lang.
2.1.1. Nguồn gốc, phân bố và phân loại khoai lang
2.1.2. Lịch sử phát triển cây khoai lang
2.1.3. Sử dụng khoai lang
2.2. Tình hình sản xuất, nghiên cứu kĩ thuật bón phân cho khoai lang trên thế giới
2.2.1. Tình hình sản xuất
2.2.2. Nghiên cứu về nhu cầu dinh dưỡng và sử dụng phân bón cho khoai lang trên thế giới
2.3. Tình hình sản xuất, tiêu thụ và nghiên cứu phân bón cho khoai lang ở Việt Nam
2.3.1. Tình hình sản xuất tiêu thụ khoai lang ở Việt Nam
2.3.2. Nghiên cứu về phân bón cho khoai lang ở trong nước
2.4. Tình hình sản xuất khoai lang tại Thái Nguyên
PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng nghiên cứu
3.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Thu thập số liệu liên quan đến đề tài
3.4.2. Phương pháp bố trí thí nghiệm.
3.4.3. Quy trình thí nghiệm
3.4.4. Các chỉ tiêu nghiên cứu và phương pháp theo dõi
3.5. Phương pháp tính toán và xử lý số liệu
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Ảnh hưởng của thời tiết khí hậu đến cây khoai lang
4.1.2. Lượng mưa
4.1.3. Độ ẩm
4.1.4. Giờ nắng
4.1.5. Bốc hơi
4.1.6. Ánh sáng
4.2. Kết quả nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh trưởng của khoai lang thí nghiệm vụ xuân năm 2014 tại Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên
4.2.1. Tỷ lệ sống của khoai lang ở các công thức phân bón khác nhau
4.2.2. Ảnh hưởng của phân bón khác nhau đến các giai đoạn của khoai lang
4.2.3. Nghiên cứu khả năng phân cành của cây khoai lang ở các công thức thí nghiệm
4.2.4. Ảnh hưởng của phân bón khác nhau đến đường kính thân khoai lang
4.3. Kết quả nghiên cứu động thái tăng trường chiều dài dây khoai lang
4.4. Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của khoai lang ở các công thức thí nghiệm
4.5. Năng suất sinh khối và năng suất củ thương phẩm của khoai lang
4.6. Chỉ số T/R của cây khoai lang qua các thời kỳ
4.7. Kết quả nghiên cứu một số chỉ tiêu về chất lượng của khoai lang ở các công thức thí nghiệm
4.8. Ảnh hưởng của phân bón đến khả năng chống chịu sâu bệnh của khoai lang
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan