[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nội tại đến khả năng hình thành cây hom Lộc vừng (Barringtoria acutangula (L.) Gaertn) tại Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nội tại đến khả năng hình thành cây hom Lộc vừng (Barringtoria acutangula (L.) Gaertn) tại Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học của giâm hom
2.1.1. Cơ sở tế bào học
2.1.2. Cơ sở di truyền học
2.1.3. Cơ sở phát sinh phát triển cá thể
2.1.4. Sự hình thành rễ của hom giâm
2.1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng ra rễ của hom
2.1.6. Những yêu cầu kỹ thuật cơ bản khi giâm hom cho hom giâm
2.2. Những nghiên cứu trên thế giới
2.3. Những nghiên cứu ở Việt Nam
2.4. Tổng quan địa điểm nghiên cứu
2.5. Một số thông tin về cây Lộc vừng
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm
3.4.2. Phương pháp tiến hành và thu thập thông tin
3.4.3. Phương pháp xử lý số liệu
Phần 4: KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ
4.1. Ảnh hưởng của độ dài hom giâm đến tỷ lệ sống, khả năng ra rễ, chồi cửa hom cây Lộc vừng
4.1.1. Ảnh hưởng của độ dài hom giâm đến tỷ lệ sống của hom cây Lộc vừng
4.1.2. Ảnh hưởng của độ dài hom giâm đến khả năng ra rễ của hom cây Lộc vừng
4.1.3. Ảnh hưởng của độ dài hom giâm đến khả năng ra chồi của hom cây Lộc vừng
4.2. Ảnh hưởng của loại hom giâm đến tỷ lệ sống, khả năng ra rễ, chồi của hom cây Lộc vừng
4.2.1. Ảnh hưởng của loại hom giâm đến tỷ lệ sống của hom cây Lộc vừng
4.2.2. Ảnh hưởng của loại hom giâm đến khả năng ra rễ của hom cây Lộc vừng
4.2.3. Ảnh hưởng của loại hom giâm đến khả năng ra chồi của hom cây Lộc vừng
Phân 5: KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan