[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của mùa vụ đến sức sản xuất thịt gà lai (Mía × Lương Phượng) nuôi tại xã Quyết Thắng thành Phố Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của mùa vụ đến sức sản xuất thịt gà lai (Mía × Lương Phượng) nuôi tại xã Quyết Thắng thành Phố Thái Nguyên
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC HÌNH
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Cơ sở khoa học của việc nghiên cứu sự di truyền các tính trạng sản xuất của gia cầm
2.1.2. Khả năng sản xuất thịt của gia cầm và các yếu tố ảnh hưởng
2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.2.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước
2.3. Giới thiệu về gà Mía, gà Lương Phượng và con lai
2.3.1. Đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của gà Mía
2.3.2. Đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của gà Lương Phượng
2.3.3. Đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của gà lai F1 (Mía x Lương Phượng)
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi
3.4.1. Phương pháp nghiên cứu
3.4.2. Các chỉ tiêu theo dõi
3.5. Chỉ số sản suất PI (Performance – Index)
3.6. Chỉ số kinh tế EN (Economic Number)
3.7. Phương pháp xử lý số liệu.
Phần 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
4.1. Công tác phục vụ sản xuất
4.1.1. Công tác chăn nuôi
4.1.2. Chuẩn đoán và điều trị bệnh cho gia cầm
4.1.3. Kết luận
4.2. Kết quả chuyên đề nghiên cứu khoa học
4.2.1. Tỷ lệ nuôi sống của gà thí nghiệm qua các tuần tuổi
4.2.2. Khả năng sinh trưởng của gà thí nghiệm
4.2.3. Khả năng tiêu thụ và chuyển hóa thức ăn
4.2.4. Chỉ số sản xuất và chỉ số kinh tế của gà thí nghiệm
4.2.5. Chi phí trực tiếp cho gà thí nghiệm
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan