[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu công nghệ GIS để phân vùng thích nghi và bảo tồn loài Vọoc thân đen má trắng ở khu bảo tồn Thần Sa - Võ Nhai - Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu công nghệ GIS để phân vùng thích nghi và bảo tồn loài Vọoc thân đen má trắng ở khu bảo tồn Thần Sa - Võ Nhai - Thái Nguyên
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Voọc thân đen má trắng và những thông tin liên quan đến chúng
2.1.2. Khái niệm về đa dạng sinh học và bảo tồn loài có sự tham gia của cộng đồng
2.1.3. Khái niệm về bản đồ phân vùng
2.1.4. Hệ thống thông tin địa lý (GIS)
2.1.5. GIS trong thành lập bản đồ
2.1.6. Giới thiệu phần mềm MapInfo [6]
2.2 Cơ sở pháp lý
2.3. Cơ sở thực tiễn
2.3.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
2.3.2. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam
2.4. Tổng quan về khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phượng Hoàng
2.4.1. Lịch sử hình thành và phát triển
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.1.3 Địa điểm
3.2. Nội dung nghiên cứu
3.3. Phương pháp nghiên cứu
3.3.1. Phương pháp điền tra thu thập thông tin
3.3.2. Phương pháp kế thừa
3.3.3. Phương pháp tổng hợp, phân tích và xử lý số liệu
3.3.4. Phương pháp số hóa bản đồ
3.3.5. Phương tiện nghiên cứu
3.4. Quy trình thành lập bản đồ phân vùng thích nghi cho loài Voọc thân đen má trắng tại khu bảo tồn Thần Sa – Võ Nhai
PHẦN 4: KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Thu thập số liệu dữ liệu phục vụ nghiên cứu
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội
4.1.3. Giao thông, thủy lợi
4.1.4. Văn hóa, giáo dục, y tế
4.1.5. Bản đồ
4.1.6. Đặc điểm hình thái
4.1.7. Số lượng hiện trạng của loài
4.1.8. Sinh cảnh và tập tính sống của loài Voọc thân đen má trắng
4.1.9. Loại thức ăn mà loài yêu thích nhất phân theo xã
4.1.10. Theo dõi sự di chuyển của các cá thể Voọc
4.1.11. Hướng phát triển của loài
4.1.12. Các yếu tố ảnh hưởng
4.2. Xây dựng cơ sở dữ liệu cho việc phân bố của loài Vọoc thân đen má trắng
4.2.1. Xây dựng bảng thuộc tính cho số lượng hiện trạng loài Voọc
4.2.2. Xây dựng bảng thuộc tính cho số lượng loài thay đổi theo năm
4.2.3. Xây dựng bảng thuộc tính cho loại thức ăn Voọc yêu thích nhất phân theo xã
4.2.4. Xây dựng bảng thuộc tính thể hiện sự di chuyển của loài
4.2.5. Xây dựng cơ sở thuộc tính cho sự tác động của ngoại cảnh đến suy giảm số lượng loài
4.3.1. Xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ (bản đồ nền)
4.3.2 Xây dựng cơ sở dữ liệu không gian
4.4. Sự quan tâm của cộng đồng đến loài Voọc thân đen má trắng và vai trò của khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Võ Nhai – Thái nguyên
4.4.1. Sự quan tâm của cộng đồng đối với loài Voọc thân đen má trắng
4.4.2. Đề xuất một số giải pháp nâng cao vai trò của cộng đồng trong công tác bảo tồn loài VĐMT
4.4.3. Các biện pháp nhằm phục hồi sinh cảnh phù hợp với Voọc thân đen má trắng
PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan