[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu đặc điểm bệnh lý, lâm sàng của bệnh do đơn bào Histomonas meleagridis gây ra ở gà tại huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên và thử nghiệm thuốc điều trị

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu đặc điểm bệnh lý, lâm sàng của bệnh do đơn bào Histomonas meleagridis gây ra ở gà tại huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên và thử nghiệm thuốc điều trị
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Đặc điểm của đơn bào H. meleagridis ký sinh ở gia cầm
2.1.2. Bệnh đầu đen (Histomonosis) ở gà
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.2.2. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG
3.1. Đối tượng và vật liệu nghiên cứu
3.1.1. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Vật liệu nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.2.1. Địa điểm nghiên cứu
3.2.2. Thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Nghiên cứu tỷ lệ nhiễm H. meleagridis tại một số xã ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
3.3.2. Nghiên cứu đặc điểm bệnh lý, lâm sàng của gà bị bệnh đầu đen do H. Meleagridis gây ra
3.3.3. Đánh giá hiệu lực của 2 phác đồ điều trị
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp nghiên cứu tỷ lệ nhiễm H. meleagridis ở gà
3.4.2. Phương pháp nghiên cứu đặc điểm bệnh lý, lâm sàng bệnh đầu đen do H. meleagridis gây ra ở gà
3.4.3. Phương pháp nghiên cứu biện pháp phòng trị bệnh đầu đen cho gà
3.5. Phương pháp xử lí số liệu
Phần 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
4.1. Tỷ lệ nhiễm H. meleagridis tại một số xã ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
4.2. Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý, lâm sàng của gà bị bệnh đầu đen do H. meleagridis gây ra
4.2.1. Triệu chứng lâm sàng của gà bệnh
4.2.2. Nghiên cứu bệnh tích của gà bị bệnh đầu đen
4.3. Thử nghiệm thuốc điều trị cho đàn gà trên thực địa
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan