[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu đặc điểm bệnh sán dây Taenia hydatigena ở chó tại thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên và biện pháp phòng chống

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu đặc điểm bệnh sán dây Taenia hydatigena ở chó tại thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên và biện pháp phòng chống
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Đặc điểm sinh học của sán dây ký sinh ở chó
2.1.2. Đặc điểm dịch tễ học bệnh sán dây Taenia hydatigena ở chó
2.1.3. Đặc điểm bệnh lý và lâm sàng bệnh sán dây Taenia hydatigena ở chó
2.1.4. Chẩn đoán bệnh sán dây Taenia hydatigena ở chó
2.1.5. Phòng và trị bệnh sán dây Taenia hydatigena ở chó
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
2.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng, vật liệu, thời gian, địa điểm nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng và vật liệu nghiên cứu
3.1.2. Thời gian, địa điểm nghiên cứu
3.2. Nội dung nghiên cứu
3.2.1. Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh sán dây Taenia hydatigena ở chó tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
3.2.2. Nghiên cứu bệnh học bệnh sán dây Taenia hydatigena ở chó
3.2.3. Nghiên cứu và đề xuất biện pháp phòng chống bệnh sán dây Taenia hydatigena ở chó
3.3. Bố trí thí nghiệm và phương pháp nghiên cứu
3.3.1. Bố trí điều tra và phương pháp xác định tình hình nhiễm sán dây Taenia hydatigena ở chó
3.3.2. Phương pháp bố trí theo dõi và xác định tỷ lệ nhiễm sán dây Taenia hydatigena ở chó theo tuổi
3.3.3. Phương pháp nghiên cứu bệnh học bệnh sán dây Taenia hydatigena trên chó gây nhiễm
3.3.4. Phương pháp nghiên cứu biện pháp phòng chống bệnh sán dây Taenia hydatigena gây ra ở chó tại thành phố Thái Nguyên
3.4. Phương pháp xử lý số liệu
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh sán dây Taenia hydatigena gây ra ở chó tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
4.1.1. Sự phân bố các loài sán dây ký sinh ở đường tiêu hóa chó tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
4.1.2. Tỷ lệ và cường độ nhiễm sán dây Taenia hydatigena ở chó tại các địa phương
4.1.3. Tỷ lệ và cường độ nhiễm sán dây Taenia hydatigena ở chó theo tuổi
4.1.4. Tỷ lệ và cường độ nhiễm sán dây Taenia hydatigena ở chó theo tính biệt
4.1.5. Tỷ lệ và cường độ nhiễm sán dây Taenia hydatigena ở chó theo các tháng điều tra
4.2. Nghiên cứu bệnh học bệnh sán dây Taenia hydatigena
4.2.1. Thời gian hoàn thành vòng đời và tỷ lệ ấu trùng Cysticercus tenuicollis phát triển được thành sán dây trưởng thành
4.2.2. Triệu chứng lâm sàng chủ yếu của chó bị bệnh sán dây Taenia hydatigena do gây nhiễm
4.2.3. Bệnh tích đại thể ở đường tiêu hoá chó do sán dây Taenia hydatigena ký sinh
4.2.4. Thử nghiệm thuốc tẩy sán dây cho chó
PHẦN 5: KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan