[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu đặc điểm sinh học của một số loài cây nhuộm màu thực phẩm và tri thức bản địa về cây nhuộm thực phẩm tại huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu đặc điểm sinh học của một số loài cây nhuộm màu thực phẩm và tri thức bản địa về cây nhuộm thực phẩm tại huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu
2.1.1. Khái niệm về tri thức bản địa
2.1.2. Ý nghĩa của tri thức bản địa
2.2. Tình hình nghiên cứu và sử dụng cây nhuộm màu thực phẩm trên thế giới và Việt Nam
2.2.1. Thế giới
2.2.2. Ở Việt Nam
2.3. Tổng quan về khu vực nghiên cứu
2.3.1. Khái quát điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội huyện Lục Yên
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp và kỹ thuật điều tra
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Đặc điểm sinh học của một số loài cây nhuộm màu thực phẩm và tri thức bản địa về cây nhuộm thực phẩm tại huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái.
4.1.1. Thành phần các loài cây sử dụng để nhuộm màu thực phẩm tại huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái
4.1.2. Đặc điểm và cách chế biến các loài cây sử dụng để nhuộm màu thực phẩm
4.1.3. Chăm sóc và thu hái các loài cây nhuộm màu thực phẩm tại xã Phúc Lợi, Trung Tâm và Trúc Lâu, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
4.2. So sánh tri thức bản địa trong sử dụng và chế biến màu nhuộm thực phẩm giữa tỉnh Yên Bái với tỉnh Thái Nguyên
4.3. Đặc điểm về các công dụng và tình trạng sử dụng các loài cây chính làm phẩm mầu thực phẩm
4.4. Đề xuất một số biện pháp bảo tồn và phát triển tri thức bản địa về sử dụng các loài cây nhuộm màu thực phẩm tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan